მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

2005 wlis 9 marts Catarda marTlmadidebel mSobelTa kavSirisa da sapatriarqos saswavlo komitetTan arsebuli arasamTavrobo organizaciaTa koaliciis erToblivi konferencia. gTavazobT masalebs.

 

 

 

marTlmadidebel mSobelTa kavSirisa da sapatriarqos saswavlo komitetTan arsebuli arasamTavrobo organizaciaTa koaliciis

m o w o d e b a

 

   marTlmadidebel mSobelTa kavSiri da sapatriarqos saswavlo komitetTan arsebuli arasamTavrobo organizaciaTa koalicia uaxloes momavalSi gegmavs erToblivi konferenciis Catarebas ganaTlebis saministros mier warmoebul reformatorul saqmianobaze da mis mier warmodgenil kanonproeqtebze.

   movuwodebT organizaciebs, saswavlo dawesebulebebs, mecnierebs, pedagogebs, yvela dainteresebul pirs, monawileoba miiRos konferenciis muSaobaSi. amasTan dakavSirebiT viwyebT konsultaciebs dainteresebul pirebTan organizaciul da Tematur sakiTxebze.

 

   sakontaqto telefoni: 331922

 

marTlmadidebel mSobelTa kavSiri

sapatriarqosTan arsebuli arasamTavrobo organizaciaTa koalicia:

ilia WavWavaZis sax. pedagogTa kavSiri

mSobelTa gaerTianeba                                

qeTevan wamebulis sazogadoeba   

saerTaSoriso axalgazrduli asocoacia "studenti"                                              

axalgazrduli centri "Zlevai"

pedagogTa profesiuli kavSiri "imedi"                    

bioeTikuri kvlevisa da kulturis centri      

wm. gabriel episkoposis sax. fsiqologiuri daxmarebis centri

demokratiuli azrovnebis centri"aradani"                                             

Znelad aRsazrdel obol da mSobelTa mzrunvelobas moklebul                         bavSvTa daxmarebis saerTaSoriso asociacia.

 

 

 

marTlmadidebel mSobelTa kavSirisa da sapatriarqos saswavlo komitetTan arsebuli arasamTavrobo organizaciaTa koaliciis erToblivi preskonferencia Temaze:

 

"ganaTlebis reformiT skoleba "Tavisuflebis institutisa" da "kmaras" diqtats daeqvemdebareba".

 

organizatorebi:

marTlmadidebel mSobelTa kavSiri

sapatriarqosTan arsebuli arasamTavrobo organizaciaTa koalicia:

ilia WavWavaZis sax. pedagogTa kavSiri

mSobelTa gaerTianeba                                

qeTevan wamebulis sazogadoeba   

saerTaSoriso axalgazrduli asocoacia "studenti"                                              

axalgazrduli centri "Zlevai"

pedagogTa profesiuli kavSiri "imedi"                    

bioeTikuri kvlevisa da kulturis centri       

wm. gabriel episkoposis sax. fsiqologiuri daxmarebis centri

demokratiuli azrovnebis centri"aradani"                                             

Znelad aRsazrdel obol da mSobelTa mzrunvelobas moklebul                         bavSvTa daxmarebis saerTaSoriso asociacia.

 

 

marTlmadidebel mSobelTa kavSirisa da sapatriarqos saswavlo komitetTan arsebuli arasamTavrobo organizaciaTa koaliciis erToblivi

g a n c x a d e b a

   

   "zogadi ganaTlebis Sesaxeb" kanonproeqtis pirveli da meore mosmeniT sakomiteto ganxilvebis dros saqarTvelos sapatriarqos saswavlo komitetis moTxovnebi ar iqna

miRebuli da gaTvaliswinebuli. ganaTlebis komitetisa da saministros mier ugulebelyofilia eklesiisa da patriarqis, sasuliero pirebisa da mravalricxovani mrevlis azri.

   magram is, rac meore mosmeniT sakomiteto ganxilvaze vixileT, Tavisuflad SeiZleba Sefasdes, rogorc kanonSemoqmedebiTi aRviraxsniloba da Zaladoba, cinizmi da uzrdeloba. meore mosmenisaTvis ganaTlebis saministrom warmoadgina kanonproeqti, romelSic yvela samarTlebrivi da eTikuri normebis darRveviT, deputatebisaTvis winaswari miwodebis, presaSi gamoqveynebis gareSe da reglamentis darRveviT Tavisuflebis institutisa da ganaTlebis saministros mier Camatebul iqna axali muxlebi, romelTa mizania zogadsaganmanaTleblo dawesebulebebidan sabolood amoiZirkvos marTlmadideblobis niSanwyali, imdenad zedmiwevniT, rom skolebSi maswavleblebsa da moswavleebs pirjvris gadawerisac ki SeeSindebaT, aramc Tu locvisa da wmindanTa pativiscemisa. ai, aseT diqtats axorcielebs seqtantebis lobi, maTi damkvidrebisa da gaZlierebisaTvis mzrunveli, marTlmadideblobisa da qarTvelobis mteri  - Tavisuflebis instituti da sorosis emisrebi saqarTveloSi.

   ganaTlebis komitetis Tavmjdomaris cinizmsa da uzrdelobas sazRvari ara aqvs: man sityva ar misca eklesiis warmomadgenels, sasuliero pirs, sapatriarqos saswavlo komitetis Tavmjdomares, romelmac amis gamo da imis gamoc, rom spatriarqos ar atyobineben da ar iwveven ganxilvebze, ar ugzavnian kanonproeqtebs, ar usmenen da ugulebelyofen eklesias, protestis niSnad sxdomaTa darbazi datova. ganaTlebis komitetis Tavnjdomare ki sasuliero piris am qmedebas xmamaRla, mikrofonSi, telekamerebisa da damswre sazogadiebis winaSe sigiJes uwodebs da cinizmiTa da uzrdelobiT warmarTavs Sekrebas.

   yovelive amasTan dakavSirebiT Cven protests gamovTqvamT aseT ukanono da uzneo samarTalSemoqmedebasTan dakavSirebiT, da moviTxovT, Sewydes "zogadi ganaTlebis Sesaxeb" kanonproeqtis ganxilva da miReba manam, sanam srulfasovnad ar iqneba mosmenili da gaTvaliswinebuli eklesiisa da sapatriarqos moTxovnebi. moviTxovT, Tavisuflebis institutis antimarTlmadidebluri da antiqarTuli qmedeba Sefasdes, rogorc antisaxelmwifoebrivi da antikonstituciuri, aekrZalos am instituts raime saxelmwifoebrivi saqmianoba da misi deputatebi gawveul iqnen parlamentidan.

   mivmarTavT mosaxleobas, mxari dauWiros Cvens am moTxovnebs, aRimaRlos xma borotebis winaaRmdeg da daicvas momavali Taoba RvTismgmobTa da qarTvelTmoZuleTagan.

 

avTandil ungiaZe,

marTlmadidebel mSobelTa kavSis gamgeobis wevri;

giorgi Yyifiani,

 sapatriarqos saswavlo komitetTan arsebuli arasamTavrobo organizaciaTa koaliciis warmomadgeneli, mSobelTa gaerTianebis Tavmjdomare;

d. xaCiZe,

ilia WavWavaZis sax. pedagogTa kavSiris Tavmjdomare

 

 

 

preskonferenciis organizatorTa ZiriTadi moTxovnebi:

 

1.        ganaTlebis kanonproeqtebSi aisaxos saxelmwifosa da samociqulo eklesias Soris dadebuli sakonstitucio SeTanxmebiT eklesiisTvis miniWebuli ufleba, monawileoba miiRos qveyanaSi mimdinare yvela mniSvnelovani programis SemuSavebasa da ganxorcielebaSi. muSa jgufebisa da  komisiebis doneze sapatriarqos monawileoba Seexos rogorc kanonSemoqmedebas, ise kanonebis cxovrebaSi gatarebasa da maT ganxorcielebaze kontrols;

2.      Camoyalibdes sapatriarqosa da ganaTlebis saministros erToblivi komisiis uflebamosileba im arasamTavrobo organizaciebis SerCevasa da maTi programebis ganxilvaze, romelTac surT TavianTi programebis skolebSi ganxorcieleba;

3.       mieniWos sapatriarqos gadamwyveti roli saganmanaTleblo dawesebulebebSi  religiis swavlebasTan dakavSirebiT;

4.      mieniWos sapatriarqos mniSvnelovani roli "aRmzrdelobiTi saqmianobis Sesaxeb" kanonproeqtis SemuSavebaSi;

5.       "zogadi ganaTlebis Sesaxeb" kanonproeqtis damtkicebamde moxdes "zogadi ganaTlebis erovnuli miznebis" Sesaxeb kanonproeqtTan dakavSirebiT sazogadoebis mier warmodgenili SeniSvnebisa da winadadebebis sakomiteto ganxilva; 

6.      "zogadi ganaTlebis Sesaxeb" kanonproeqti ar iqnas damtkicebuli amJamindeli saxiT. masSi gaTvaliswinebul iqnas is moTxovnebi da SeniSvnebi, rasac eklesia, sapatriarqos saswavlo komiteti da masTan arsebuli arasamTavrobo organizaciaTa koalicia, marTlmadidebel mSobelTa kavSiri, mecnierebi da pedagogebi ayeneben. es SeniSvnebi Seexeba kanonproeqtiT warmodgenil yvela aspeqts: ganaTlebis sistemis mowyobis iuridiul da samarTlebriv normebsa da principebs, saganmanaTleblo dawesebulebebis marTvas, institucionalur da organizaciul sakiTxebs, TviTmarTvelobis struqturebs Soris ufleba-movaleobebisa da pasuxismgeblobis gamijvnasa da gadanawilebas, saswavlo gegmebs, saswavlo-aRmzrdelobiT process da a.S. kanonproeqti srul SesabamisobaSi unda movides saqarTvelos konstituciasTan. saxelmwifom unda uzrunvelyos aucilebeli, savaldebulo saSualo ganaTleba. xazi unda gaesvas momavali Taobis aRzrdas istoriulad Camoyalibebuli Rirebulebebisa da faseulobebis safuZvelze, erovnuli cnobierebis da patriotuli grZnobebis CamoyalibebiTa da gaRvivebiT. meti mniSvneloba mieniWos pedagogTa profesionalizmsa da kvalifikacias, direqtorobis kandidats unda hqondes aranakleb 5 wlis pedagogiuri muSaobis gamocdileba. realuri avtonomiuroba unda mieniWos saganmanaTleblo organizaciebs. 

Cven aseve moviTxovT:

  1. SeCerdes "zogadi ganaTlebis Sesaxeb" kanonproeqtis saparlamento ganxilva
  2. Seiqmnas saqarTvelos eklesiis sapatriarqos saswavlo komitetisa da ganaTlebis saministros erToblivi komisia, romelic imuSavebs xsenebul kanonproeqtebze.

 

 

preskonferenciis gaxsna da Sesavali sityva

 

   mogesalmebiT. madlobas mogaxsenebT mobrZanebisaTvis. dRevandeli preskonferenciis organizatorebi arian marTlmadidebel mSobelTa kavSiri da sapatriarqos saswavlo komitetTan arsebuli arasamTavrobo organizaciaTa koalicia. me, rogorc maspinZeli, Tavs uflebas mivcem warmovTqva Sesavali sityva.

   preskonferenciis mizans ar warmoadgens "zogadi ganaTlebis Sesaxeb" kanonproeqtis ganxilva da Sefaseba. igi ukve Sefasebulia rogorc antimarTlmadidebluri, antiqarTuli, antisaxelmwifoebrivi da antikonstituciuri. Yes gamosWvivis misi striqonebidan da gansakuTrebiT es ikiTxeba mis striqonebs Soris.

   Cveni mizania vamxiloT ganaTlebis saministro arakeTilsindisier kanonSemoqmedebaSi. kerZod,  mecnierebis saministro eklesiasTan dadebuli memorandumiTa da sxvadasxva gancxadebebiT sapatriarqosTan TanamSromlobis iluzias qmnis, sinamdvileSi ki ugulebelyofs eklesiis sakonstitucio uflebebs, ar iTvaliswinebs sapatriarqos pozicias "zogadi ganaTlebis Sesaxeb" kanonproeqtTan dakavSirebiT, romelic warmoadgina sapatriarqos saswavlo komitetma, aseve sapatriarqos saswavlo komitetTan arsebulma arasamTavrobo organizaciaTa koaliciam.  amis Sesaxeb, albaT, TviTon mogaxseneben. amas garda gvaqvs eklesiis mrevlis mravalaTasiani xelmowera xsenebuli kanonis miuReblobasTan dakavSirebiT, magram isinic ugulebelyofilia.

   saministros sapatriarqosTan TanamSromlobis iluziis SeqmnaSi exmareba erTi-ori ekumenisturad moazrovne sasuliero piri, romlebic ganvlil periodSi mxilebul iqnen eklesiis winaaRmdeg proekumenisturi kampaniis warmarTvaSi. ZiriTadad esaa meufe grigoli, aseve Tavisi antieklesiuri da proekumenisturi moRvaweobis gamo mRvdlobaSeCerebuli zaza TevzaZe. meufe grigoli da zaza TevzaZe, sapatriarqos poziciisgan gansxvavebiTa da misi gverdis avliT, Tavidanve mxars uWerdnen antimarTlmadideblur reformasa da kanonproeqtebs. zaza TevzaZe da ramodenime ekumenisti seminariel-akademieli muSaoben religiis istoriis im saxelmZRvaneloze, romliTac Cvens Svilebs unda aswavlon. advili warmosadgenia, Tu rogori antimarTlmadidebluri da proekumenisturi saxelmZRvanelo iqneba es. sruliad aSkaraa, rom reformis erT-erTi ZiriTadi mizania saqarTvelos momavali Taobis aRzrda ara marTlmadideblur da erovnul faseulobebze, aramed uzneo liberalur Rirebulebebsa da faseulobebze.

    da bolos, vacxadebT, rom  reformis Sedegad skolebi moeqceva iseTi antimarTlmadidebluri da antierovnuli organizaciebis gavlenis qveS, rogoricaa uRvTo, uerovnebo da uzneo neobolSevikuri "Tavisuflebis instituti" da neokomkavSiruli "kmara". "Tavisuflebis instituti" TavgamodebiT ibrZvis sxvadasxva religiuri seqtebis iuridiuli registraciisa da momZlavrebisaTvis saqarTveloSi, misi liderebi ki acxadeben, rom ar dauSveben raime marTlmadideblur swavlebas skolebSi. swored isini arian mimdinare reformis ideologebi. magaliTisaTvis, saministro arafriT ar Tmobs debulebas, romli mixedviTac skolis direqtorad SeiZleba dainiSnos staJis armqone, araspecialisti moqalaqe. es pirdapir gamiznulia imisaTvis, rom skolebSi xelmZrvanel Tanamdebobebze dainiSnon amisTvis ukve gamzadebul-momzadebuli "kmarelebi" da "Tavisuflelebi". 

   amgvarad, saxezea Zaladuri, antikonstituciuri,  antimarTlmadidebluri, antiqartuli da arakeTilsindisieri kanonSemoqmedeba. Cven movuwodebT sazogadoebas, xma aRimaRlos amgvari kanonSemoqmedebis winaaRmdeg da daicvas momavali Taobis zneoba da erovnuli cnobiereba.    

  

gamgeobis wevri a. ungiaZe

  

 

 

 

marTlmadidebel mSobelTa kavSiri

 

 

 

 
#__________                                                             “____ “_____________2005w.

 

 

   saqarTvelos parlaments

 

   mimdinare wlis 9 marts Catarda marTlmadidebel mSobelTa kavSirisa da sapatriarqos saswavlo komitetTan arsebuli arasamTavrobo organizaciaTa koaliciis, romlis SemadgenlobaSi Sedian:

ilia WavWavaZis sax. pedagogTa kavSiri,

mSobelTa gaerTianeba,                                

qeTevan wamebulis sazogadoeba,   

saerTaSoriso axalgazrduli asocoacia "studenti",                                              

axalgazrduli centri "Zlevai",

pedagogTa profesiuli kavSiri "imedi",                    

bioeTikuri kvlevisa da kulturis centri,      

wm. gabriel episkoposis sax. fsiqologiuri daxmarebis centri da

demokratiuli azrovnebis centri "aradani" -                                              

erToblivi preskonferencia. preskonferenciaze wakiTxul iqna gancxadeba (preskonferenciis presrelizi) da moTxovnebi.

 

  danarTi: presrelizi (1 gv),

          moTxovnebi  (1 gv).

 

   pativiscemiT,

   gamgeobis wevri:                                     /a. ungiaZe/

 

 

sapatriarqos saswavlo komitetTan arsebuli arasamTavrobo organizaciaTa koaliciis saxeliT

 

 

ilia WavWavaZis sax. pedagogTa kavSiris

Tavmjdomare:                                             /d.xaCiZe/           

 

 

qeTevan wamebulis sazogadoebis

Tavmjdomare:                                             /i. WilaZe/

   

saerTaSoriso axalgazrduli asocoacia

"studentis" Tavmjdomare:                                 /d. bekoSvili/

 

 

mimarTva mSoblebs, pedagogebs, sruliad saqarTvelos!

 

   Zvirafaso Tanamemamuleno! saqarTvelos ganaTlebisa da mecnierebis saministros mier saSualo ganaTlebis sistemis reformirebisaTvis warmodgenili kanonproeqti fexqveS Telavs qarTveli xalxis sulier da erovnul Rirsebebsa da tradiciebs. reformis mizania saqarTvelos ganaTlebis sistemis ganviTarebadi qveynebisaTvis gankuTvnil doneze dayvana. reforma skolebidan da mozardi Taobis cnobierebidan devnis marTlmadideblobasa da erovnul TviTSegnebas. axlo momavalSi didi winaprebis memkvidre Semoqmedi eri iqceva gaunaTlebel, momxmarebel da mosamsaxureebis erad. maRali donis ganaTleba mxolod SeZlebulTa xvedri gaxdeba. skolis kari Ria iqneba sxvadasxva religiuri mimdinareobebisa da seqtebisaTvis, mozardi Taobis gamryvneli programebisa da swavlebebisaTvis, rogoricaa seqsualuri ganaTleba, swavlebebi usafrTxo seqsze da qalwulobis usafrTxod dakargvis xerxebze, iwarmoebs homo da transseqsualizmis propaganda, saubrebi axlo naTesavebs Soris seqsualur midrekilebebze. skolaSi dainegeba araerovnuli, aratradiciuli, arapatriotuli liberaluri ideologia. saqarTvelos sulieri genofondi sabolood ganadgurdeba. reformis Sedegad wina xelisuflebis mier nawilobriv ganxorcielebuli fizikuri genocidi qarTvelTa sulieri genocidiT dagvirgvindeba.

Zvirfaso Tanamemamuleno, mSoblebo, pedagogebo, gana SeiZleba gvxiblavdes aseTi momavali?! maS win aRvudgeT borotebas!

moviTxovoT, rom dasaxelebuli kanonproeqti ar iqnas ganxiluli da miRebuli! undobloba gamovucxadoT ganaTlebis ministrsa da mis gunds, moviTxovoT maTi daTxovna!

Cven valdebulebi varT, davicvaT Cveni Svilebis momavali!

 

marTlmadidebel mSobelTa kavSiri