მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

2007 wlis 23 marts mSk ofisSi Catarda preskonferencia. gTavazobT masalebs.

 

marTlmadidebel mSobelTa kavSiri a.w. 27 marts dRis 13-sTze marTavs preskonferencias Temaze: `Zaladobis kanonmdebeli xelisufleba mozardul Zaladobaze kontrolis sababiT cdilobs mosaxleobaze kontrolis meqanizmebis dakanonebas~.

misamarTi: sagarejos 9 (sportis sasaxlesTan)

 

 

 

presrelizi.

   xelisuflebis upasuxismgeblo da danaSaulebriv qmedebaTa Sedegia mozardul ZaladobaTa da danaSaulobaTa zrda. parlamentma, romelic baton bokerias (igive Tavisuflebis institutis) neba-survilebs asrulebs, antikonstituciuri sakanonmdeblo iniciativebiT sabolood moSala sazogadoebis mxridan telemauwyeblobis kontrolis meqanizmebi, mwvane Suqi aunTo mediis saSualebebiT Zaladobisa da garyvnilebis gavrcelebasa da propagandas. gatarebuli sakanonmdeblo cvlilebebiTa da warmodgenili qcevis kodeqsiT aramc Tu SeizRudeba telesivrceSi Zaladobisa da garyvnilebis Cveneba, aramed sabolood dakanondeba is. xelisufalni verc piradi cxovrebis wesiT aZleven mozard Taobas zneobriobis magaliTs. piriqiT, garyvnilebisken Riadac ki mouwodeben.

   xelisuflebis mier dagegmili da gatarebuli ganaTlebis reformiT Seilaxa religiuri umravlesobis uflebebi, aikrZala WeSmariti, siyvarulisa da mSvidobis religiis _ marTlmadideblobis aramc Tu swavleba, aramed atributikac _ jvrebi, xatebi, salocavi kuTxeebi, locvebi swavlis dawyebisa da damTavrebis, aseve _ sxva saWiroebebisaTvis. samagierod farTod gauRes kari garyvnilebas. ganaTlebis saministros iniciativiT skolebSi Seitanes mozardi Taobis gamxrwneli pornografiuli wignebi, cdiloben danergon seqsualuri ganaTleba. ganaTlebis saministros mesveurTa nebarTviT skolebSi, viTom mozardebis janmrTelobaze zrunvis sababiT, vrceldeba garyvnilebisken momwodebeli bukletebi da broSurebi. mozardebs aswavlian, rom iyolion seqsualuri partniori, xolo SemTxveviTi seqsisas gamoiyenon prezervativi, romelsac ufasod urigeben skolebSi, skolebSi gaakres plakatebi, romlebic moswavleebs mouwodeben, rom narkotiki naxmari SpriciT ar gaikeTon, anu uRviZeben interess da ubiZgeben narkomaniisaken. reformirebuli skola zneobriobis, erovnuli TviTSegnebisa da moqalaqeobrivi cnobierebis danergvas ki ar cdilobs, aramed xels uwyobs egoisti, ufrosebis, _ mSoblebisa da pedagogebis _ arapativismcemeli, asocialuri pirovnebis Camoyalibebas, romelSic potenciuri moZalade da kriminali budobs. srulaid calsaxad SeiZleba iTqvas, rom mozardi Taoba aris msxverpli uzneo xelisuflebisa da misi danaSaulebrivi qmedebisa.

   am fonze cinizmis gamoxatulebaa xelisuflebis iniciativa mozardebze policiuri kontrolis dawesebisa. imis magivrad, rom mozardi Taoba daicvas uxamsi informaciuli nakadisagan da izrunos misTvis zneobrivi garemos SeqmnisaTvis skolebSi, saswavleblebSi, sazogadoebaSi, xelisufleba gamodis iniciativiT, rom `saeWvo~ reputaciis mozardebze ganaxorcielos policiuri kontroli. magram am gegmas ufro mzakvruli mizani aqvs: misi dakanonebis SemTxvevaSi igi xelisuflebis xelSi moqalaqeebze, maTi Svilebis saSualebiT, zewolisa da Zaladobis iaraRad iqceva. nebismier mozards SeiZleba, rom Seuqmnan saeWvo reputacia: Tu provocirebis, Tu Savi piaris, Tu SantaJisa da aTasi sxva xrikebiT, raSic daxelovnebulni arian ZalovanTa mesveurebi. Svilebi ki is susti wertilebia, romliTac nebismieri mSoblis daSantaJeba SeiZleba.

   Cven vgmobT am inicaitivasa da movuwodebT yvelas, xma aimaRlos xelisuflebis am boriti ganzraxvis winaaRmdeg.

 

MmarTlmadidebel mSobelTa kavSiri