მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

   wm. mefe daviT aRmaSeneblis sax. marTlmadidebeli mrevlis kavSiri Tavis saitze adgils uTmobs moZme kavSirs, marTlmadidbel mSobelTa kavSirs. miuxedavad imisa, rom am orive kavSirs erTi da igive suliskveTeba amoZravebs, rig SemTxvevaSi erToblivad wyveten maT winaSe mdgar amocanebs, miuxedavad imisa, rom mrevlis kavSiris wevrTaA garkveuli nawili mSobelTa kavSiris wevrebic arian, pirvelis Tavmjdomare meoris TanaTavmjdomarecaa, aris gansxvaveba konkretul miznebsa da amocanebSi, Semadgenlobac ar aris identuri: pirvelis wevrebi saero pirni, maT Soris, uSvilonic arian, maSin, rodesac meoris wevrebi marTlmadidebeli mSoblebi arian, maT Soris _ sasuliero pirebic.

   axla mokled gTavazobT im amocanebs, romelTa gadawyvetasac marTlmadidbel mSobelTa kavSiri eswrafvis:

 

marTlmadidebel mSobelTa kavSiris amocanebi

 

2.1          monawileobas miiRebs saqarTvelos saxemwifoebriobis ganviTarebis istoriulad Camoyalibebul principebze dafuZnebul erovnuli ideologiis SemuSavebasa da cxovrebaSi gatarebaSi. xels Seuwyobs saqarTvelos kanonmdeblobis srulyofas, damyarebuls samarTloanobisa da qveynis mosaxleobis socialuri dacvis, kulturul-ekonomikuri da sulieri ganviTarebis xelSewyobis principebze. xels Seuwyobs saqarTvelos kanonmdeblobis ganviTarebas im mimarTulebiT, romelic orientirebuli iqneba komlis, rogorc sameurneo erTeulis samewarmeo iniciativis waxalisebasa da xelSewyobaze, socialuri da ekonomikuri garantiebis uzrunvelyofaze.

2.2         xels Seuwyobs mozardi Taobis zneobriobis principebze aRzrdasa da ganaTlebas da winaRudgeba saqarTvelos momavali Taobis jansaRi sulieri da fizikuri aRzrdis winaaRmdeg mimarTul nebismier qmedebas da iniciativas.

2.3         winaRudgeba saqarTvelos mosaxleobis zneobrivi gaxrwnisaken momarTul nebismier iniciativasa da qmedebebs, prostituciis, narkomaniis, Zaladobisa da sxva mankierebebis xelSemwyobi sakanonmdeblo-samarTlebriv, sofialur-ekonomikur da sxva faqtorebis inspirirebas, miRebas, Semotanasa Tu damkvidrebas saqarTveloSi

2.4         xels Seuwyobs ojaxis, rogorc saxelmwifos Semadgeneli umniSvnelobanesi rgolis dacvisaken mimarTul saxelmwifo politikas, mravalSvilianobis, rogorc eris ganviTarebis mniSvnelovani winapirobis wamaxalisebeli pirobebisa da garantiebis miRebasa da damkvidrebas, daoblebuli ojaxebis socialuri dacvis uzrunvelyofas; win aRudgeba ojaxis  winaaRmdeg mimarTuli, mis yofiTi cxovrebis ganmsazRvreli  istoriulad Camoyalibebuli tradiciebis moSlisaken mimarTuli cxovrebis wesis propagandisa da ojaxis rRvevisken mimarTuli miuRebeli, uzneo da gamxrwneli faqtorebis gavrcelebis nebismier gamovlinebas.

2.5         iRvawebs saqarTveloSi mxedruli sulis aRorZinebisa da Tavdacvisunarianobis gazrdisa da ganmtkicebisavis, warmoaCens saqarTvelos gmiruli warsulis, Tavganwivisa da Tavdadebis sanimuSo magaliTebs, iRvawebs patriotizmisa da erovnulobis swori gagebis damkvidrebisaTvis saqarTveloSi.