მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

           vin uwyobs xels religiur organizaciebs antimarTlmadideblur prozelitizmSi?[1]

 

   saqarTvelos marTlmadidebeli eklesia yoveli mxridan Semotevas ganicdis. qarTuli sulierebis darajis, marTlmadideblobis, rogorc erovnulobis uryevi niSnis damcveli Cveni eklesiis damorCilebas cdiloben erTmaneTTan pirSekruli Zalebi.

   am mxriv gansakuTrebiT aqtiurobs "Tavisuflebis instituti", marTlmadideblobis, eklesiisa da qarTvelobis dauZinebeli mteri, sorosis sulieri Svili da misi mcnebebis aRmsrulebeli. sazogadoebas axsovs sorosis instruqciebi Tavisuflebis institutisadmi. erT-erT mcnebad sorosma "Tavisuflebis instituts" ciliswameba dausaxa: "mTavaria brali dasdoT, romc gamarTlden, araferia! radgan vinc Tavs imarTlebs, ukve naxevrad damnaSavea" (prespremieri, #37, 2004).

   sityva "satana" cilismwamebels aRniSnavs da sorosis es sataniseuli mzakvrobiT ganmsWvaluli mcneba "Tavisuflebis institutma" samoqmedod gaixada. igi cdilobs, xalxis gulebi populisturi "simarTliT" moigos, moipovos ndoba, raTa Tavisi mzakvruli gegma ganaxorcielos, romlis mTavari samizne eklesia, marTlmadidebloba da marTlmadideblebi arian. droa xalxma gaacnobieros is safrTxe, rasac axalgazrda soroselebi atareben. maTi utifroba iqamdec ki mivida, rom TiTi dauqnies da kmarelebis SeseviT daemuqren eklesias.

   ciliswamebis erT-erTi bolo aqti "institutma" oriode kviris win Caidina, rodesac Cvens organizacias daviT garejelis quCaze 50-anelTa darbevaSi dasdo brali. amis gamo man sakadrisi pasuxi miiRo. nebismieri, visac sindisis nasaxi SerCenia, amisTvis bodiSs moixdida. Cven vamxileT qarTvelTmoZule instituti religiuri SuRlis gaRvivebaSi, marTlmadidebelTa winaaRmdeg qmedebaSi. institutis mTeli mcdeloba iqiTkenaa mimarTuli, rom daaSinos marTlmadideblebi, raTa maT ver SeZlon Tavisi sarwmunoebisa da eris dacva agresiuli prozelitizmisagan - –marTlmadidebelTa gadabirebisagan. da Tuki vinme mainc gabedavs da xmas aRimaRlebs, instituti da misi mokavSireebi fanatikosis, fundamentalistis da kriminalis iarliys miakraven da samarTaldamcavebs miuqseven.

   sainteresoa, ra ideologia gaaCnia policias saqarTveloSi? ratom unda iyos marTlmadideblur qveyanaSi samarTaldamcavebis ministri antimarTlmadidebeli? rodesac uSiSroebis samsaxuri gaugonar ciliswamebaze "reagirebs", metic, sababad iyenebs ciliswamebas imisaTvis, rom dakiTxva mouwyos sasuliero pirebs da eklesiis wevrebs, daaSinos isini, friad damafiqrebelia.

   Tqvens yuradRebas SevaCereb zemoTxsenebul da gaxmaurebul incidentze. Tbilisis erT ubanSi, daviT garejelis patara quCaze mosaxleoba, mravalgzis motyuebuli dapirebebiT, Sewuxebuli vinme kaluckis binaSi xmauriani ritualebiT, romelsac Tan sdevs 200-300 adamianis gamaognebeli ymuili, eqstazi da pirze duJmomdgari pirebis gamoxdomebi, rac aSinebs mosaxleobas, gansakuTrebiT ki bavSvebs da rac ukve wlebis manZilze grZeldeba, protestis niSnad gamovida quCaSi. policiam ki isini daarbia, ar daindo orsuli qalic. meore dRes ki "Tavisuflebis institutma" preskonferenciaze ganacxada, rom daviT aRmaSeneblis sazogadoebam daarbia 50-nelebio. mizani naTelia: soroselebs surT, rom yofiTi xasiaTis konfliqts religiuri xasiaTi mieces, damnaSaveebad marTlmadideblebi warmoaCinon da rogorc kriminalebi samagaliTod dasajon isini.

   am ciliswamebaze wamoiSalnen uSiSroebis samsaxuris warmomadgenlebi, daiwyes wriali, RvTismsaxurebis Sewuxeba. sxvadasxva mxridan ismeba cilismwamebluri da provokaciuli SekiTxvebi.

ra xdeba, batonebo, es ra saerTaSoriso SeTqmulebaa marTlmadidebelTa winaaRmdeg? es ra, fsiqologiuri wnexiSi undaT rom mogvaqcion da dagvaSinon? nuTu imis imedi aqvT, rom qarTveli xalxi ver dainaxavs, Tu rogor ebrZvian, agineben da Seuracxyofen mis mama-papiseul rwmenas, cnobierebas, tradiciebs, kulturas, zrdilobas, zneobas, ganaTlebas, kacobasa da ojaxs? nuTu goniaT, rom gaZarcul, damcirebul da damSeul xalxSi Caklaven Rirsebis grZnobasa da humanitaruli produqtebiT iyidian maT sulebs?  nuTu goniaT, rom qarTveli xalxis fizikuri da sulieri genocidiT, rasac erToblivad axorcieleben Sinauri da gareuli Zalebi, moaxerxeben damarcxebulis kompleqsis sabolood damkvidrebas qarTvelis sulSi da nihilizmis WaobSi an narkotikul burusSi CaaxrCoben mas? kidev mravali "nuTus" Tqma SeiZleba da albaT ase goniaT eklesiisa da qarTvelobis mtrebs, iseve, rogorc egona murvan yrus, Cingis xansa da jalal edins, Sah-abass, aRa-maxmad-xansa da lenins. exlandelni ufro daxvewilebi arian mzakvrobaSi. magram arc qarvelobaa jabani da araerTxel gamouCenia mas saswaulebrivad aRdgomis Tviseba da aRzevebis niWi. maTavaria qarTvelobam igrZnos, rom ar unda daSordes deda eklesias, mis macxovnebel Zalas, zneobisa Tu sindisis darajs.

   swored amitomaa, rom mTavar samizned gaixades da ebrZvian Cvens eklesias, romelmac dRemde daicva sarwmunoeba mociqulebrivi siwmindiT. ebrZvian garedan, ebrZvian Signidanac. macxovris 12 mowafeSi gamoeria erTi moRalate da gamcemi - iuda. ra gasakviria, rom dRevandel eklesiaSic ipovon iudas mimdevari ramodenime piri. ipoves kidec. maT cota xnis win eklesiaze didi Seteva ganaxorcieles, ecadnen ekumenistur-modernistuli gadatrialeba moexdinaT masSi. "Tavisuflebis instituti" da iudas sxva memkvidreni eklesiaSi vardebis revoluciiT imuqrebodnen. axlac emzadebian didi da SesaZloa gadamwyveti SetevisaTvis, sxva Zalebic CarTes. "Tavisuflebis institutma" ukve daasaxela Tavisi favoriti "erTaderTi Teologi saqarTveloSi", romelic mravali, maT Soris monofizituri mwvaleblobis Semotanas cdilobs saqarTvelos eklesiaSi.

   ai, aseTi masStabebi aqvs micemuli Cveni eklesiis winaaRmdeg brZolas. da xom ar SeSindi mkiTxvelo? gaixsene Seni saxelovani da wmindanebad qceuli winaprebi - maT RvTis SiSi  hqondaT da swored amiT sZlies yvela sxva SiSs. RmerTi ar gagvwiravs, RmerTi ar gawiravs RvTismSoblis wilxvedr qveyanas, oRon Cvenc ar unda vuRalatoT qristes. cdunebebisa da garyvnilebis industria aamuSaves Cvens qveyanaSi, wayruebuli Tu xelSewyobili narkomania gadaSenebiT emuqreba Cvens modgmas. magram unda gavuZloT cdunebebs. tyuilad ki ar uwoda madlianma qarTulma enam amqveyniurobas wuTisofeli - es imisaTvis, rom ar dagviwyeboda maradisoba. amitomac uwoda sikvdils gardacvaleba - –es imisaTvis, rom ar dagviwyeboda RmrTis sasufeveli da saSineli samsjavro.

   davubrundeT 50-nelTa ambavs. zemoT xsenebuli incidentis Semdeg gazeT qronikaSi (#19, 2005 w.,16-22 maisi) Jurnalisturi gamokvleva gamoqveynda, romelmac kidev erTxel daadastura siyalbe da ciliswameba "Tavisuflebis institutisa". am  statiaSi aris interviu 50-nelTa liderTan, b-n kaluckisTan. b-n kaluckis sityvebSi, strqonebsa da striqonebs Soris metad sagulisxmo informawia ikiTxeba. aSkarad gamoCnda, rom saqarTveloSi adgili aqvs aqtiur prozelitizms marTlmadideblobis sawinaaRmdegod, anu seqtantebis mier marTlmadidebelTa gadabireba xdeba sxvadasxva xerxebiT, maT Soris maTi humanitaruli produqtiTa da materialuri dainteresebiT. b-nma kaluckim faqtobrivad amxila sakuTari Tavi imaSi, rom  50-nelebi mosaxleobas, Cveni qveynis moqalaqeebs pirdebian ltolvilis statusiT amerikaSi gagzavnas. isic cnobilia, rom man ukve gagzavna aSS-Si Tavisi Svilebi. am ltolvilis statuss ki, b-ni kaluckis sityvebiT, sxvadasxva religiuri organizaciebis warmomadgenlebs aniWebs amerikis saelCo saqarTveloSi.

   gamaognebeli faqtia: vin kaluckis mier cdunebuli moqalaqe da vin ltolvili? es ra agresiuli prozelitizmia marTlmadideblobis winaaRmdeg? es ra materialur-socialuri Zaladobaa saqarTvelos moqalaqeebze? imisTvis xom ar daangries da daaqcies saqarTvelo, rom Semdgom socialurad da materialurad SeWirvebuli xalxis sulebi humanitaruli produqtebiTa da ucxo qveyanaSi uzrunveli cxovrebis perspeqtiviT eyidaT? ki magram, rodis hqonda adgili saqarTveloSi marTlmadidebelTa mxridan religiur devnasa da Seviwroebas, rom ltolvilis statusis miniWebis meqanizmi SemoiRes? arasodes yofila es. mkalaviSvilis fenomenic xom xelovnuradaa Seqmnili, xelSewyobili da stimulirebuli. amasTan igi arc iyo marTlmadidebeli eklesiis wevri. saqarTvelo albaT erTaderTi qveyanaa msoflioSi, romelSic antisemitizmi, rogorc movlena, arasodes yofila. marTlmadideblebs mcnebad aqvT, rom uyvardeT piradi mtrebi da loculobdnen maTTvis. maS, rasTan gvaqvs saqme? aqve ibadeba logikuri kiTxva: nebsiT Tu uneblied xels xom ar uwyobs amerikis saelCo saqarTveloSi religiur organizaciebs antimarTlmadideblur prozelitizmSi?

   bevri kiTxnis niSnis dasma mogviwia Cvens werilSi. imedia, mkiTxveli Tavadac Seecdeba am kiTxvebisTvis pasuxebis moZebnas. mTavaria ar SevdrkeT, gavmxnevdeT da ar dagvaviwydes, rom "eseni etlebiTa da eseni hunebiTa, xolo Cven saxeliTa uflisa RmrTisa CvenisaYTa vxadodiT".

 

wm. mefe daviT aRmaSeneblis sax. marTlmadidebeli mrevlis kavSiri

2006 წ.[1]

 

 1. am Sinaarsis werili kavSiris TavmjdomaresTan intervius saxiT daibeWda a.w. 6 ivnisis gazeT "rao rao"-Si

 

 

 [1] am Sinaarsis werili kavSiris TavmjdomaresTan intervius saxiT daibeWda a.w. 6 ivnisis gazeT "rao rao"-Si