მთავარი
ჩვენს შესახებ
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

           ugulava, `zRvari~ da evrokonstitucia

 

   gazeT "jorjian TaimsSi" (#26 (289), 01-08.07.2004 w.) daibeWda Cveni werili "Sxami ekumenizmisa", romelSic mxilebuli iyo JurnalizRvarimis antimarTlmadideblur da antieklesiur mimarTulebebSi. kerZod, aRniSnuli iyo, rom Jirnali eweva proekumenistur propagandas. religiuri xasiaTisa `zRvarSi~ ver ixilavT marTlmadidebluri WeSmaritebis mqadagebel verc erT werils. Jurnalis mizania ekumenisturi da mwvalebluri swavlebebis gavrceleba da propaganda saqarTveloSi, seminaria-akademiasa da mTlianad eklesiaSi, raTa momzaddes niadagi eklesiaSi antimarTlmadidebluri reformisaTvis.

jurnalis erT-erTi mesveurTagania b-ni gigi ugulava, swavladaumTavrebeli (garicxuli) seminaristi. ucnauria, rom swavladaumTavrebeli seminaristebi (gavixsenoT Tundac ruseTis socialistur revoluciaSi) istoriulad gamoirCevian revoluciuri JiniTa da antieklesiuri agresiiT. sainteresoa aRiniSnos, rom "zRvaris" rigi nomrebisa - antimarTlmadidebluri da antieklesiuri werilebiT - im periodSi gamodioda, rodesac b-ni ugulava uSiSroebis ministris moadgile iyo da, rogorca Cans, eklesiis sakiTxebs kurirebda. swored im periodSi daiwyo eklesiaSi proekumenisturi putCi, mimarTuli eklesiisa da patriarqis winaaRmdeg. am periodSi gamZafrda marTlmadidebelTa devna da Seviwroeba, uSiSroebis samsaxuris muSakebis mier sasuliero pirebis dakiTxvebi da daSineba, mogvianebiT ki ganxorcielda seminaria-akademiaSi studentTa antieklesiuri amboxi, romelSic aSkarad igrZnoboda "zRvariseuli" xelwera. 

"zRvarelebi" arc malaven TavianT antimarTlmadideblur da antieklesiur zraxvebs, da Jurnalis erT-erT nomerSi (#1(3), 2004) aqveyneben samoqmedo lozungs: "reformacia (eklesiaSiavt.) an sikvdili", rac, faqtobrivad, niSnavs lozungs: "sikvdili marTlmadideblebs".

axlaxan ki b-n ugulavas Tbilisis merad daniSnes. rogorca Cans, daufases Rvawli antimarTlmadidebluri qmedebebisaTvis da aZleven ufro farTo asparezsa da SesaZleblobebs antieklesiuri da antimarTlmadidebluri kampaniis sawrmoeblad. es yovelive savsebiT exmianeba dRevandeli xelisuflebis cnobierebasa da zneobas, ufro sworeduzneobas. sruliad naTelia, Cvens qveyanaSi saxelmwifo Tu saxelisuflebo asparezze prioritetiT sargebloben swored marTlmadideblobis moZule, qristes eklesiis mtrebi, romlebis erovnulobiTac ar gamoirCevian. Tavi rom davaneboT soreoselebs, maT Soris "Tavisuflebis institutelebsa" da "kmarelebs", romelebic mravlad arian sxvadasxva Tanamdebobebze, aseve favorSi arian eklesiis wiaRidan gamosuli da iudaseuli RalatiT suldamZimebuli pirebi.

ismis kiTxva: ratom ebrZvian xelisufalni tradiciul marTlmadideblobas da mis damcvel eklesias, ratom cdiloben Seryvnan WeSmariti swavleba da daamkvidron modernistuli cnobiereba? dakveTas rom asruleben, es cxadia. magram argumetacia rogori aqvT?

maTi erT-arTi argumenti aseTia: eklesia da marTlmadidebloba xeliSemSlel faqtorad aRiqmeba integraciis, maT Soros evrokavSirSi integraciis procesisaTvis. Cven vambobT: Tuki integracia gulisxmobs TanamSromlobas ekonomikis, kulturis, mecnierebis, sportis da a.S. sferoebSi, maSin aravinaa misi winaaRmdegi. magram Tu integracia gulisxmobs marTlmadideblobis Seryvnas ("zRvariseul" reformacias), eklesiis ekumenistur relsebze gadayvanas, sazogadodebis cxovrebaSi garyvnilebisa da uzneobis normad qcevas da misT., maSin marTlmadideblebi aseTi integraciis winaaRmdegi iqnebian. arada swored amas cdiloben antieklesiuri Zalebi, dasaxelebuli tnstitutebi, moZraobebi da "Jurnalebi", iudas sulieri Svilebi, romelTa Soris ramodenime ierarqi da samRvdeloebis warmomadgenelicaa.

   kargad rom gaverkveT evrokavSiris miznebsa da moralSi, evrokonstituciaa qristianuli TvalsazrisiT unda SevxedoT. pirvelive, rasac aRmoaCenT is iqneba, rom 

evrokonstituciis 448 gverdian teqstSi, romlis sulisCamdgmelebi SesavalSi maRalfardovnad da TvalTmaqcurad acxadeben, rom STagonebuli arian `... evropis kulturuli, religiuri da humanuri memkvidreobiT”, arsad ar aris Cawerili da azradac ar igulisxmeba sityva _ `RmerTi”! axalma evropam ar isurva, rom Tavs zemoT RmerTi hyoloda. Aarc aSS-s konstituciisaTvis mibaZva CaTvales saWirod, Tundac msoflios dasanaxad! arc `qristesmieri” `Tavisuflebis”, `Tanasworobis” da `megobrobis” saxarebiseuli, zogadsakacobrio qadageba aqcies evropeli moqalaqeebis cxovrebis safuZvlad da garantiad! igi masonuri, faruli antiqristianuli `Tavisuflebis”, `Tanasworobisa” da `megobrobis” (“Liberte, Egalite, Fraternite”) `demokratiuli da mravalferovani `RirebulebebiTa” da `faseulobebiT” Secvales. gaerTianebuli evropis cnobili da ucnobi `mSeneblebi”, romlebmac ar gamoiyenes ufal iesu qristes sityva axali evropis saZirkvelad da `qvakuTxedad”, milionobiT qristians, rogorc cxvris faras, ZaliT mierekebian axal (evropul) epoqaSi sacxovreblad.

 Eevrokonstituciidan da evropis Tanamegobrobis cxovrebidan  RvTis sityvis _ iesu qristes amoReba da uaryofa uaRresad mniSvnelovani faqtia. mniSvnelovania ara imitom, rom evrokonstituciis teqstSi, ubralod, ar xdeba sityvebis _  `RmerTisa” da `qristianobis” - xseneba, aramed imiT, rom aRiarebuli faseulobebi da Rirebulebebi, romlebic saxarebaSi iqadaga da mociqulebis saSualebiT gadmogvca ufalma iesu qristem da romelTa safuZvelzec moxda evropuli kulturis, zneobis, sulierebisa da pirovnebis uflebebis Camoyalibeba _ Zaladobrivad da samudamodaa ukugdebuli da amoRebuli qristianTa cxovrebidan.

   es rom asea, sakmarisia evrokonstituciis morali SevafasaoT qristes mcnebebis mixedviT. magaliTisaTvis, mamaTmavloba `sibilwea” RvTisaTvis (levit. 18:22/20:13). esaa znedacemuloba, `... bunebisa wesi igi ara-bunebad” gamocvlili, `vneba igi ginebisa” da `sarcxveneli” (rom.1:26-27), vneba xorcisa _ RvTis sityvisa da adamianis sulis winaaRmdeg mimarTuli, romelsac mivyavarT sulisa da xorcis `siZvamde, mruSebamde, ara-wmidebamde da bilwebamde” (galat. 5:17-20). ZiriTadad am SexedulebiTa da swavlebiT Camoyalibda evropuli qristiani erebisa da xalxebis zneoba da kanonebi. Dda mainc! Aaxal, gaerTianebul evropaSi aris ara `garyvnileba”, `znedacemuloba” da `sibilwe”, ara adamianis sulis winaaRmdeg mimarTuli xorcieli vneba, aramed _ `seqsualuri orientaciis” sakiTxi, da es termini, pirvelad msoflio istoriaSi, Caiwera amgvari mniSvnelobis kanonSi (Tavi 2-81 $1, 3-118 da 3-124 $1). igi daculia, rogorc pirovnuli arCevani da miCneulia sruliad bunebriv da Rirseul midrekilebad!!!

   droa gaigon da gaacnobieron marTlmadidebelma qristianebma, rom axal evropas, romelSic maT, maT Svilebsa da SviliSvilebs aiZuleben cxovrebas, ar sWirdeba arc iesu qriste da arc misi moZRvreba imisaTvis, rom Tavis moqalaqeebs `keTildReoba”, `mSvidoba” da `usafrTxoeba” SesTavazos. vis surs, rom TiToeuli adamianis `pirovnuli Sexedulebebisa” da Rirebulebebis mixedviT gaTanabrdes mTels msoflioSi yvelaferi _ `religiebi”, `eklesiebi”, `aRmsareblobebi”, `filosofiuri organizaciebi” da `arareligiuri gaerTianebebi”? (ix. Tavebi 1-52, 2-70 da 71, 2-81 da 82, 3-118, 3-124, 3-210 $1 da 3-257 $3). dabolos, vis surs, rom ganurCevlad yvela seqsualuri paTologia CaiTvalos, rogorc ... TiToeuli adamianis `seqsualuri orientaciis” arCevani da ufleba? (ix. Tavi 2-81 $1, 3-118 da 124 $1).

A   amrigad,  am axal evropaSi yoveli Teoria, faseuloba, ideologia da  swavleba _ aTeistebis, kerpTayvanismcemlebis, antiqristianebis (vudus afrikeli jadoqrebis, azieli Samanebis, poliTeistebis, cecxlTayvanismcemlebis, animistebis, satanistebis da sxv.), uamravi cruqristianis, crufilosofosis, cruwinaswarmetyvelis da okultistis (hiliastebis, mormonebis, masonebis, saientologebis, Teosofebis, spiritistebis, kabalistebis, agnostikebis, astrologebis, mediumebis, parafsiqologebis, telepatebis da a.S.), agreTve yvela juris fsiqoanomalis da garyvnilis (mamaTmavlebis, lesboselebis, pedofilebis, sodomistebis, mazoxistebis, fetiSistebis, nekrofilebis da sxva) _ unda gaxdes Tanabrad pativsacemi, rom sruliad `Tavisuflad”, yovelgvari SezRudvis gareSe gamoxaton, gaavrcelon da aswavlon TavianTi Sexedulebebi (ix. Tavi 2-70, 2-71 da 2-73), ar ganicadon aranairi `diskriminacia” (ix. Tavi 1-2, 2-81 $1, 3-118 da 3-124), `rasizmi” (ix.Tavi 3-257 $3) an `sazogadoebrivi izolacia” (ix.Tavi 1-3 $ 3b, 3-204a, 3-210-1).

  Aai aseTia saocnebo `demokratia”!...  

P is, vinc fiqroms, rom qristianuli Rirebulebebi araferia imasTan SedarebiT, rasac maT sanacvloT evrointegracia miscems, ufal iesu qristesa da misi mociqulebis sityviTa da swavlebiT unda vupasuxoT: aranairi  `keTildReoba”, `mSvidoba” da `usafrTxoeba” ar SeiZleba arsebobdes da arc qristianebi SeiZleba moelodnen raimes im TvalismomWrelad gaprialebuli, bilwi da RvTismgmobi, apokalifsuri `saidumlo ukanonobis” `evrokavSirad” wodebuli nagebobidan, romelsac surs arsebobdes da yvaodes ufal iesu qristes uaryofiTa da gmobiT! (`xolo pirvelad jer-ars misa friad vnebad da Seuracx-yofad naTesavisa amisgan”. luka 17:25). MmarTlac, `... raJams Tquan: mSvidobaÁ da krZaluleba, maSin meyseulad moiwios maT zeda momsrveli” (1 Tesal. 5:3).

  `qva”, romelic evropis `mSeneblebma” iesu qristes nacvlad airCies evrokavSiris Senobis `qvakuTxedad”, babilonis kedeliviT daiSleba da haerSi gaifanteba (`lodi, romel Seuracx-yves maSenebelTa, ese iqmna Tav kideTa;... amisTÂs gety Tquen,... romeli daeces lodsa mas zeda, Seimusros; da romelsa zeda daeces, gananqrios igi”. maTe 21:42-44). rogorc Cans, ukve moaRwia drom, rodesac iesu qristes uarmyofeli `saidumlo ukanonobis” Zalebis mier avanscenaze gamoyvanili unda iqnes maTi miwieri warmomadgeneli _ antiqriste! (`...ukeTu ara movides gandgomilebaÁ igi pirvelad... garna xolo, romelsa-ese upyries aw, vidremde Sors ganvides, da maSin gamoCndes usjuloÁigi”. 2Tesal.2:3--8).

   Aamrigad, evrokavSiris Senobis safuZvelSi iesu qristes uaryofa sworedac rom yvelaze mniSvnelovani da seriozuli sakiTxia! xolo homoseqsualizmisa da yovelgvari garyvnilebis miCneva cxovrebis bunebriv wesad _ bolo Jamis niSani da maCvenebelia. nuTu SesaZlebelia, rom evrokonstituciisagan, romelic  icavs da xels uwyobs sibilweebsa da anomaliebs, raime sikeTes moelodnen qristianebi? (`egebis-mea, Zmano Cemno, viTarmca leRuman zeTis xili gamoiRo, gina venaÃman leRÂ?” iak.3:12). gana SemTxveviTia, rom xelisuflebaSi momravldnen "seqsualurad" gadaxrili, cxovrebi swesiTa da sityviT garyvnilebis mqadagebeli pirebi?

    dasasrul moviyvanT saberZneTis moqalaqis, ioane palecakisis sityvebs misi erT-erTi werilidan: "Tuki dRes, 21-e saukunis dasawyisSi, saberZneTSi _ qveyanaSi, romelic jerjerobiT marTlmadidebelia _ aqamde mivediT, Tuki `saidumlo ukanonobis” Zalebis sxvadasxva juris miwier msaxurTa swavlebebma garyvnilebisa da uzneobis aseT dones miaRwies, Tuki Cveni qristianuli sazogadoeba mSvidi sindisiTa da ugrZnobi guliT egueba TiTqosda qristes eklesiis mamaTmaval `moZRvrebs”, mRvdlebsa(!) da mRvdelmTavrebs(!!), iseve rogorc mamaTmavlebis demonstraciebs, msvlelobebs, silamazis konkursebsa da `qorwilebs”, dae, im qristianebma, romlebsac jer kidev SemorCaT myari rwmena ufal iesu qristesi da jer kidev inarCuneben patiosan sindiss, gaiazron: garyvnilebis, sibilwis, uzneobisa da TavaSvebulobis ra dones miaRwevs `axali epoqis” msoflio 21-e saukunis SuawlebSi. bevri maSin gaigebs kargad (zogi SesaZloa pirveladac), Tu ras gulisxmobda RmerTkaci iesu qriste, rodesac bolo Jamis niSnebs gvamcnobda: `da viTarca-igi iyo dReTa maT noesTa, egreT iyos dReTa maT Zisa kacisaTa: Wamdes da sumides, iqorwinebodes da ganhqorwinebdes vidre... moiwia wyliT-rRunai da warwymidna yoveli. da egreve viTarca-igi iyo dReTa loTisTa: Wamdes da sumides, iyiddes da ganhyiddes, nergsa asxmides da aSenebdes; da romelsa dResa ganvida loT sodomiT, awÂma cecxli da wunwubaÁ zeciT da warwymidna yovelni. esreTve iyos dRe igi, odes Ze kacisaÁÁgamoCndes” (luka 17:26-30).

    im modernist da novator `qristianebs”, romlebic homoseqsualizms `seqsualuri orientaciis” erT ubralo da sruliad bunebriv arCevnad aRiareben, gulwrfelad vusurvebT kargad iyvnen da eqneT imis bedniereba, rodesme axali evropis romelime meriaSi an `taZarSi” sixaruliT waiyvanon dasaqorwineblad _ maTive Tanamoazre hermofrodit mRvdlebTan TavianTi vaJiSvilebi _ rogorc sasZloebi, da qaliSvilebi _ rogorc sasiZoebi, da, rogorc bebiebsa da babuebs, ezeimoT TavianTi SviliSvilebis warmateba... mis msoflio transvistitis an `susti ukanalis” (aristofanes mixedviT) silamazis konkursze".

   ioane palecakisagan gansxvavebiT, Cven aravis vusurvebT aseT znedacemulobas da vTxovT RmerTs, rom donze moiyvanos marTlmadideblobisa da qristes eklesiis moZuleebi.

a.        ungiaZe

wm. mefe daviT aRmaSeneblis sax. marTlmadidebeli mrevlis kavSiri

2006 წ.[1]

 (gamoyenebulia masala ioane palecakisis werilidan "evrokonstituciis qristianuli analizi" (Targmani z. alasaniasi)).