მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

vin unda gaanTavisuflos eri wyevisagan?

 

   saqarTvelos istoriografiam didi sizustiTa da gamowvlilviT Semogvinaxa XVIII s-is 50 wlebis movlenebi. es is droa, rodesac saqarTvelos faruli uniatobis talRam gadauara. saqarTvelos axalgazrda, niWieri, ganaTlebuli, somxebis cruswavlebis mamxilebeli, yvelasaTvis sayvareli da pativcemuli kaTolikosi, anton I Tavad mowylul iqmna mwvalebluri swavlebiT da faruli kaTolike (papisti) Seiqmna. Tu rogor daibada mis sulSi es Ralati, es calke Temaa da mas vrclad ar ganvixilavT. SevniSnavT oden, rom am sakiTxs mravali waxnagi gaaCnia: dawyebuli samefo taxtdakarguli pativmoyvare pirovnebis Sinagani fsiqo-moraluri konstituciiT, politikuri intrigebiT damTavrebuli. 

   antonis sarwmunoebrivi Ralati gamoaSkarevebul iqna sabawmindel episkopos sabas (tusiSvili) mier. antoni mxilebul iqna. qarTlis mefe Teimuraz II-is, kaxeTis mefe erekle II-is, orive samefos mitropolitTa, episkoposTa, arqimandritTa da winamZRvarTa, aseve mTavarTa darbazis erTa krebam sakaTalikoso taxtidan gandevna igi. samefo-saeklesio ficiT krebam anaTema SeuTvala mas, vinc anton I-s daabrunebda: “ukeTu romelime mizezTa ese aRTqmuli SevcvaloT da kualad misi kaTolikosad dadgineba movindomoT, risxvasamca SevcviviT wmidisa da erT arsisa samebisa da yovelT mgmobarTaTana daiwesebis cxovreba Cveni da wmidaTa didTa msoflio krebaTagan xvebulad SeCvenebiTamc aRvixocebiT”. SemdgomSi orTa mefeTa beWdiT dabeWdil am fics saqarTvelos ukanaskneli mefe, ufliswuli giorgic daadasturebs Tavisi beWdiT.

   rogorc cnobilia, erekle II-m, savaraudod politikuri mosazrebebidan gamomdinare, gatexa dadebuli fici da antoni saqarTveloSi daabruna. antoni kanonis darRveviT aRadgines sapatriarqo taxtze. antons ukan masTan erTad gandevnili kaTolikeTa misionic Semohyva. antonis saqarTveloSi SemosvlisTanave zecidan avis momaswavebeli gafrTxileba gaisma _ sveticxovlis sakaTalikoso taZris gumbaTs mexi daeca. gafrTxilebam ver SeZra sarwmunoebrivi nel-Tbilobisaken midrekili gulebi da nayofi ver gamoiRo.

   antoni SurisZiebis grZnobiT dabrunda saqarTveloSi. istoriidan cnobilia, Tu inkviziciis rogori cecxli daanTo man, rogor devna daufaravad, papistebisTvis damaxasiaTebeli sisastikiT, marTlmadideblobis damcvelni: ioseb kaTolikosi metexSi gamoamwyvdies (saswaulTmoqmedi ioseb kaTolikosi eklesiis mier wmindanadaa Seracxuli), alaverdeli mitropoliti zenoni udabnoSi gadaasaxles, aseve sxvebic sastikad devnes, xolo marTlmadideblobis Seupovari da fxizeli damcveli, mefeTmoZRvari, xucesi zaqaria gankveTes, SeaCvenes da sastikad awames mTeli misi ojaxi, cemiT miyenebuli WrilobebiT moukles Svili. qarTvelTa mier gatexili fici ki, viTarca wyeva saSineli, Taobidan Taobaze gadadis. Sedegad, sqarTvelos Semdgomi cxovreba bedukuRmarTad warimarTa da aRsavsea dramatuli da tragikuli movlenebiT: maleve aRa-mahmad xanma moaoxra ficis gamtexi mefe da saqarTvelo. erekle II iZulebuli gaxda ruseTisTvis qveSevrdomoba eTxova. ruseTTan SeerTebis Sedegad saqarTvelom dakarga saxelmwifoebrioba da mis faqtobriv koloniad iqca. saqarTveloSi gauqmdeba samefo taxti, saqarTvelos eklesiam dakarga avtokefalia.  

   im dros, rodesac saqarTveloSi uniatebi marTlmadideblebze gamarjvebas zeimobdnen, iwereboda giorgievskis traqtati. Tavad anton I aqtiur monawileobas Rebulobda traqtatis dadebaSi, sadac CaurTo me-8 muxli, romlis ZaliTac saqarTvelos kaTolikosi ruseTis sinodis wevri xdeboda. anton I-ma oqromkediT moqarguli kunkul-bartyuliT daikmayofila Tavisi pativmoyvareoba, xolo am sabediswero me-8 muxlis safuZvelze (rodesac antoni sinodidan gaiwvies) saqarTvelos eklesiam nel-nela dakarga TviTmyofadoba.

   sasaxlis karze evropuli ideologiis gafurCqvnis Sedegad monarqiaze amrezilma daviT ufliswulma mefobaze uari ganacxada da amgvarad moRletili karebidan SemoWrilma  evropul-uniaturma sulma da ruseTis antiqarTulma politikam umefod da ukaTalikosod dagvtoves. ase rom, qarTveli eri avtokefaliis dakargvas uniat anton I-s unda umadlodes. swored anton I-ma Semoitana saqarTveloSi rusuli tipikoni, aurdauria da daaknina saliturgiko wignebi da saeklesio xelovneba, daTesa faruli uniatobis RvarZlis Tesli, romlis mware nayofs dRemde vimkiT. da samwuxarod, CvenTvis gaugebari mizezebis gamo, swored am Teslze aRmocenebuli ekumenizmis ylortebs asxamen wyals bolo dros gaaqtiurebuli proekumenistur-propapisturi pirebi, saeroni Tu sasulieroni.

   saqarTvelos rRveva antoni I-is Semdegac gagrZelda: ruseTis kolonizatorul-rusifikatoruli politikis wyalobiT SeWirvebuli da dakninebuli saqarTvelo Semdgom RmrTsimbrZoli, bolSevikuri ruseTis mier iqna aneqsirebuli. Sedegad, daikarga teritoriebis didi nawili: saingilo, soWis mxare, lore-taSiri, mooxrda da daingra eklesiebi, musri gaavles samRvdeloebas, devnes marTlmadidebelni, rCeuli qarTvelebi, Seilaxa qarTul-marTlmadidebluri Rirseba, genofondi. arc iuridiuli damoukideblobis aRdgenis Semdeg dailxina saqarTvelom: gaCaRda ZmaTamkvleli omi, eri daiyo, qveyana daiglija, dikarga afxazeTi da samaCablo, dakargvis saSiSroebis winaSe dadga javaxeTi. omebSi damarcxebam damarcxebulis sindromi Sehyara ers, igi daiRala, saso warekveTa, xorciel cxovrebas mieZala, veRar grZnobs qveynis majiscemas, suls, aRar reagirebs teritoriebisa da eklesiebis xelyofis safrTxeze. eri dacotavda, narkomania da garyvnileba sulieri da fizikuri genocidiT emuqreba mas.

   davubrundeT, riTac daviwyeT. ficis gatexvam ers wyeva daatexa, romelic dRemde moqmedebs. qveyana gansacdelSia. Sedgeba misi realuri, faqtobrivi saxelmwifoebrioba? SeinarCunebs eri marTlmadideblur sulsa da masTan SenivTebul erovnul cnobierebasa da faseulobebs? SeZlebs eklesia, gaumklavdes moZalebul mters da daicvas eklesiis swavleba, _ dogmatebi da kanonebi, mociqulebrivi siwmindiTa da didi sjulis kanonis Sesabamisad? 

   am gansacdelis Jams isev eklesiam, misma sisavsem unda Tqvas RvTivsaTno sityva. eris sulierma winamZRolma, _ eklesiam _ unda aRadginos Ralatis gamo darRveuli droTa kavSiri, Sekras istoria im duRabiT, romliTac Cveni winaprebi kravdnen. am aRdgenili kavSiris gareSe qarTveli xalxi ver gaxdeba saxelovan, qristes jvris RirsebiT mtvirTvel, wamebul da gabrwyinebul winaparTa sulieri da srulyofili samarTlebrivi memkvidre, qveyana mudam gansacdelSi iqneba. yvelas magivrad, maT Soris _ ficis gamtexi Cveni winaprebis magivradac, eklesiam Tavs unda idvas pasuxismgebloba da Sehvedros da Sendoba sTxovos wminda samebas gatexili ficis gamo. eklesiam unda moixsnas da moxsnas ers wyeva RmrTisTvis micemuli sityvisadmi orgulobis gamo. winaaRmdeg SemTxvevaSi anaTema kvlav ZalaSi darCeba da kvlavac “risxvasamca SevcviviT wmidisa da erT arsisa samebisa da yovelT mgmobarTaTana daiwesebis cxovreba Cveni da wmidaTa didTa msoflio krebaTagan xvebulad SeCvenebiTamc aRvixocebiT”.

nu iyofin!