მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

Ggardamtexi movlenebi: marTlmadideblebi toveben n.e.s-s

wyaro: marTlmadidebloba dRes, org. 28/07/2005 (“Orthodoxy Today.org. July 28,2005)

 

 

dRes CrdiloeT amerikaSi antioqiis marTlmadideblurma eparqiam, generalur yrilobaze, didi umravlesobiT xma misca nacionaluri eklesiebis sabWodan (“eklesiaTa msoflio sabWos”, e.m.s-is wevri organizacia_mTrgmn) gamosvlas. Ggeneraluri yriloba, dirbornSi, (miCiganis Stati) atarebs yovelwliur Sekrebas.

Ees gaxlavT wevrobis ara droebiT Sewyveta, aramed n.e.s-dan oficialuri gamosvla. samRvdelo pirebma erTxmad moiwones da mxari dauWires am gadawyvetilebas. saboloo kenWisyris Sedegis gamocxadebas yrilobis wevrTa mquxare aplodismentebi mohyva.

AamerikaSi antioqiis marTlmadidebluri eparqiis mmarTvelma mitropolitma filipem ganacxada, rom eklesiam unda datovos n.e.s., vinaidan masTan urTierTobam sasikeTo Sedegi ver gamoiRo.     

 

* * *

 

wm. mefe daviT aRmaSeneblis sax. marTlmadidebeli mrevlis kavSiri miesalmeba aRniSnul faqts da antioqiis marTlmadidebluri eparqiis am nabijs misabaZ movlenad miiCnevs. aRsaniSnavia, rom n.e.s._s, da maSasadame, ems-s SemadgebnlobaSi oficialuri satanisturi organizaciebic Sedian. vfiqrobT, aRaravisTvisaa dafaruli ekumenisturi organizaciebis mizani _ esaa antiqristes religiis Seqmna da masSi yvela religiisa da religiuri sakrebulos gaerTianeba. ai, aseT organizaciaSi dabrunebisaken mouwodeben saqarTvelos adgilobriv eklesias marTlmadideblobisadmi mtrulad ganwyobili Zalebi. swored am miznisaken iyo mimarTuli vardebis revoluciis Semdeg aseTive revoluciis eklesiaSi ganxorcieleba, reformacia, patriarqis xelisuflebis Secvla da misi formalur figurad qceva. RmrTis SewevniT es Canafiqri ver ganaxorcieles qristes mtrebma da iudas memkvidre sasuliero pirTa mcire jgufma (ix. Cveni werili `iudas aCrdili saqarTveloSi~)

2005 w.