მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

mimarTva saberZneTis eklesiis ierarqebs eklesiaTa msoflio sabWos misionerobisa da evangelizaciis saerTaSoriso kongresis Taobaze

 

saberZneTis eklesiis unetares mTavarepiskoposs

da yovladusamRvdeloes mitropolitebs

 

unetaresno meufeno,

yovladusamRvdeloesno wmindano mRvdelmTavarno,

 

mwuxarebas, gakvirvebasa da aRSfoTebas iwvevs Cvens sulebSi saberZneTis eklesiis mier eklesiaTa msoflio sabWos (ems) misionerobisa da evangelizaciis saerTaSoriso kongresis maspinZloba da organizeba. Aamis gamo, neba mogveciT, marTlmadidebeli eklesiis gulSematkivrebma Tavmdablad, Cveni sulieri Svilebis winaSe pasuxismgeblobis grZnobiT, mogmarToT am weriliT, radgan SeuZlebelia, RvTiuri WeSmaritebis erTaderTi mflobeli _ marTlmadidebeli eklesia SeuerTdes amgvar qristianTaSoris saqmianobas da ar Secvalos eklesiologiuri TviTSegneba, ar uRalatos sakuTar rwmenas da ar acdunos  keTilmorwmune mrevli.  samwuxarod, Cveni samSoblo pirveli marTlmadidebeli qveyanaa, romelmac amgvari kongresis maspinZloba gabeda da Cveni Rrma rwmeniT, es faqti warmoadgens ara siamayis sababs, rogorc amas kongresis organizatorebi acxadeben, aramed igi kidev erTi Savi furcelia saberZneTis eklesiis uaxles istoriaSi.

   D dRes, gamoCenili marTlmadidebeli RvTismetyvelebi, sasuliero da saero pirebi kategoriulad saubroben Tavdapirveli miznebidan ems-s dacilebis, misi degradirebisa da transformirebis Sesaxeb; amboben, rom igi “religiur adamianTa klubad gadaiqca, sadac mxolod qristianebis yofna aRar aris aucilebeli”.  AamasTan, saeWvoa kongresis roli, maSin rodesac yvela religia da aRmsarebloba erTmaneTSia gadaxlarTuli da “axali epoqis” SemqmnelTa miznebs emsaxureba. Aase magaliTad, dRemde ar uaryofila cnoba imis Sesaxeb, rom “ems-s erT-erTi prezidenti mWidrod TanamSromlobs koreeli crumesiis san miun munis “gaerTianebis eklesiasTan”.

   Ffaqtebi adastureben, rom, Zlieri politikuri da ekonomikuri centrebis  iZulebiT, ekumenizmi sul ufro da ufro viTardeba gaTanabrebis globalizaciiseuli principiT da miznad isaxavs ara qristianTa erTobas, aramed iRvwis zereligiis CamoyalibebisaTvis. igi sworad xasiaTdeba ara mxolod zemwvaleblobad, aramed _ “zemwvaleblobaze gacilebiT uaresad” (prof. andria Teodoru).

   Ggarda amisa, marTebulad vkiTxulobT: ra mizans emsaxureba da saiT miemarTeba Cveni erToblivi saqmianoba ems-s mravalricxovan mwvaleblur ganStoebebTan?

G warmoidgens vinme, rom eklesiis wmida mamebi _ wm. aTanase didi, wm. markoz efeseli, wm. grigol palama, wm. neqtarios pentapoleli da sxvebi mwvalebelTa da crumadidebelTa aTenis am misionerul kongress SeerTebodnen? Aan Tu odesme miiwvevdnen mwvaleblebs sakuTar eparqiebSi da nebas darTavdnen TavianTi cdomilebebi eqadagaT an misioneruli gamocdilebebis urTierTgacvla moewyoT da Tanac yovelive es Rirseul saqmed CaeTvalaT?  rogorc Rirsi mama iustine popoviCi ambobda, marTlmadidebeli eklesiisaTvis ubralo urTierTobac ki “ems-s mwvaleblur, adamianis gamakerpebel da damRupvel gaerTianebasTan” _ “monur damcirebas  warmoadgens”;  maS, rogorRa SeiZleba daxasiaTdes ems-s  saerTaSoriso kongresis miReba da maspinZloba?

    zogierTebi jiutad amtkiceben, ekumenisturi saqmianobiT marTlmadideblobis damowmebas vaxdenT da ems-el Cvens Zmebs  WeSmaritebasTan miaxloebaSi vexmarebiTo.  vwuxvarT, amas rom vwerT, magram vfiqrobT, rom msgavsi gancxadebebi eZRvneba gulubryvilo, miwieri da araeklesiuri azrovnebis adamianebs, romelTac eklesiis istoriis elementaruli codnac ki ar gaaCniaT da arc ems-Si dRes arsebul saidumlo intrigebze aqvT warmodgena.

   Cven, raRa Tqma unda, dialogis ar gveSinia da arc TviTizolaciiTa varT daavadebulni, rogorc ems-s mxardamWerni gvakritikeben, magram ufali adamianebTan yovelTvis sxvagvarad saubrobs. marTlmadidebeli eklesiac nebismier epoqaSi Riaa yoveli adamianisaTvis da yoveli erisaTvis. Ees ekumenuroba _ sayovelTaoba _ eklesiis Semadgeneli nawili da misi bunebrivi Tvisebaa, igi qristeSi adamianis xsnisa da cxonebisakenaa mimarTuli; igi garegnuli faqtorebidan ar gamomdinareobs da arc ems-s tendenciur garemoSi moiTxovs aRiarebas. ufro metic, igi [ekumenuroba] amqveyniur miznebsa da humanitarul principebs ar emsaxureba.

   Aaseve, eklesiis istoria mkafiod adasturebs, rom mwvaleblebi, daaxloebis amgvari meTodebis gamoyenebisas, arasodes icvlian TavianT Sexedulebebs. Tavad ekumenistebi gulwrfelad acxadeben, rom “ekumenistur moZraobaSi marTlmadideblebis erTsaukunovani da ems-Si ormocdaaTwliani monawileobis Semdeg..., marTlmadideblebsa da protestantebs Soris ufsrkuli kidev ufro gaRrmavda”. Ees ki ras niSnavs? es niSnavs imas, rom Cveni aramarTlmadidebeli Zmebi marTlmadidebluri WeSmaritebiT ki ar interesdebian, aramed miiswrafian imisken, rom “Cven, marTlmadideblebi, ems-s sistemaSi vyavdeT momwyvdeulni, sadac saWiroebis SemTxvevaSi “gamogviyeneben” da rodesac CveniT Sewuxdebian _ ugulvebelgvyofen”.

  dRemde ems-Si Cvenma monawileobam warmoaCina, rom:

a)      marTlmadidebloba, romlis warmomadgenlebic ekumenistur sabWoSi umciresobas Seadgenen, protestantizmis mxridan ignorirebuli da damcirebulia. MmxedvelobaSi misaRebia isic, rom marTlmadidebeli warmomadgenlebi uZlurni arian TavianTi urTierTSeuTanxmeblobisa da Teologiuri moumzadeblobis gamoc.

b)      marTlmadidebloba uaryofs Tavis eklesiologiur TviTSegnebas, rodesac, sabWos wesdebis mixedviT, valdebulia, erTi mxriv, uaryos, rom warmoadgens erT, wmida, kaTolike da samociqulo eklesias, xolo meore mxriv, aRiaros “da-eklesiebad” yvela is aramarTlmadidebluri aRmsarebloba, romelTa umravlesoba fexqveS Telavs wmida saxarebiseul mcnebebs da qalTa mRvdlobasa da homoseqsualistTa qorwinebebs aRiarebs.

g)        sabWos Sida mowyobis mixedviT, marTlmadideblebsa da mwvaleblur protestantul mcire jgufebsa da gaerTianebebs Tanabari Zalisa da gavlenis saarCevno xmis ufleba aqvT. samwuxarod, sworia erTi marTlmadidebeli RvTismetyvelis SeniSvna, rom “ems-s centralur komitetSi Tanabari xmis ufleba aqvT wmida RvTismetyvelebis saukunovanmatarebel  aleqsandriisa da antioqiis sapatriarqoebs da erT antialkoholikur “eklesias” _ “xsnis armias”, romlis warmomadgenlebic evqaristiis barZimis mimarT uaryofiT damokidebulebas gamoxataven, radgan antialkoholikebi arian da igi sakuTar krebaze aqvT uaryofili”.

   Ggana zRapars ara hgavs marTlmadideblobis damowmeba ems-s am saSinel garemoSi? Ggarda amisa, eWvgareSea, rom aTeulobiT wlebis manZilze, daaxloebis amdeni uSedego cdebiT, marTlmadideblebi jiutad varRvevT RvTis naTel mcnebas: “mwvalebelsa kacsa Semdgomad erTisa da orisa swavlisa ganeSore” (tit.3,10).

    Tavad ems-dan misionerobisa da evangelizaciis saerTaSoriso kongresis Sesaxeb SevityveT Semdegi:

    Kkongresis Temaa: “modi, wmindao sulo, gangvkurne da Segvarige”! Mmisi ZiriTadi mizania “monawileTa zneobrivi ganmtkiceba, raTa erToblivad upasuxon misionerul gamowvevas da qristeSi Serigebisa da gankurnebisaTvis iRvawon”. masSiMmonawileobas miiRebs 500 adamiani, romelTa Sorisac 400 iqneba kongresis wevri (ems-s, kaTolikeTa, ormocdaaTianelTa da evangelistTa warmomadgenlebi), xolo 100 _ specialuri konsultanti. kongresis monawileni Temebis gasaviTareblad da miznebis misaRwevad, programis Tanaxmad, monawileobas miiReben Semdeg SekrebebSi:

a)AHome Groups, e.i. “eklesiaTa” da aRmsareblobaTa warmomadgenlebis mcire, 10 adamianisagan Semdgar “ojaxur”  jgufebSi, romelTa muSaobasac TiTo konsultanti uxelmZRvanelebs. Aam jgufebis mizania misive wevrebs Soris arsebuli winaaRmdegobebis daZleva, raTa “cocxlobdes kurneba da Serigeba, romlebic adamianTa transformaciisaken miiswrafvian”.

b) Plenaries, e.i.  plenarul  sxdomebSi, romlebic yoveldRe Catardeba. aq ganxiluli iqneba Temebi, romelTac kavSiri aqvT qristianulad wodebul yvela gaerTianebis erTobliv misionerobasa da evangelizaciasTan, raTa “kongresi gankurnebisa da Serigebisaken mimarTul cocxal erTobad iqces”.

  g) Workships, e.i. SekrebebSi, romlebic SuadRiT Catardeba da

  romlebic yvela monawilisaTvis  vizualuri da audio saSualebebiT

  (filmebi,  Teatraluri  warmodgenebi,   musika  da  a.S.),    saubrebiT mrgval magidasTan, megobruli Sexvedrebi da sxv., ganamtkiceben gansaxilvel Temebs. mizani kvlav is aris, rom: `kongresi eklesiaTa Serigebisa da kurnebis nimuSad iqces, xolo misma monawileebma qristeSi erToba da  RvTisagan boZebuli Taviseburebebi gamoxaton”.

d) erTobliv msaxurebebSi. programis Tanaxmad, “kongress eqneba   mdidari liturgikuli cxovreba. yovel diliTa da SuadRiT Catardeba locvebi, sadac Sesvla yvelasaTvis Tavisufali iqneba. kongresis ganmavlobaSi Sedgeba xuTi sakurnebeli msaxureba, romelic tradiciisamebr Ria iqneba yvela aRmsareblobisaTvis”. garda amisa, iarsebebs samlocvelo Ria cis qveS, sadac sxvadasxva aRmsareblobebis mier, im dros, rodesac kongresi ar imuSavebs, Catardeba locvebi. kviras, 15 maiss, kongresis muSaobis bolo dRes, monawileebs berZnuli ojaxebi adgilobriv   saeklesio Sekrebebze miiwveven.D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

vinc kongresis programas gaecnoba, ikiTxavs:

a)               iseT seriozul Temaze saubrisas, rogoricaa misioneroba, rogor gadailaxeba winaaRmdegobebi kongresis monawile wevrTa Soris, an rogor aevleba gverdi im dogmatur gansxvavebebs, romlebic maT aRmsareblobebs Soris arsebobs? Kkvlav xom ar iqneba gamoyenebuli dogmaturi minimalizmis kargad aprobirebuli meTodi, romelsac dogmatebis upativcemulobamde mivyavarT? xom ar iqneba gamoyenebuli saerTo krebebis ormxrivi diplomatiuri ena, romelic xazs usvams im umciress, rac akavSirebs da uaryofs im arsebiTs, rac ganyofs, e.i. qmnis  sarwmunoebaSi erTobis  cru SegrZnebas?     

b)               ras niSnavs “RvTisagan boZebuli mravalferovneba”, romelic monawileebma sazeimod unda warmoaCinon? Ggana es sxvadasxva juris protestantuli jgufebis  “eklesiebad” aRiarebas da maTi mwvalebluri swavlebebis sazeimo dadasturebas ar niSnavs? ar niSnavs, rom marTlmadidebeli monawileni kidev erTxel uaryofen eklesiis erTaderTobas da amgvarad aiTqvifebian ems-s 340-ze met aRmsareblobaSi? Ggana es _ adamianis egoizmisa da satanis qmedebiT miRebul sqizmaTa da mwvaleblobaTa simravle (hoi, mkrexeloba!) _ “RvTisagan  boZebuli”  mravalferovnebaa?

g)             ra saxis iqneba es “xuTi sakurnebeli msaxureba, romelic kongresis

ganmavlobaSi Sedgeba da Ria iqneba yvela monawilisaTvis”?

iqneb es kongresis “gamocdilebaTa gacvlis” mowodebas ukavSirdeba da ormocdaaTianelebis e.w. “qarizmatuli efeqtis” msgavia; an iqneb is uxamsoba unda ganmeordes, rac ems-s me-7 generalur ansambleaze moxda kanberaSi?

rogorc wm. sinodis beWdviTi organo gvamcnobs (17.01.2005), kongresTan dakavSirebiT gamarTul preskonferenciaze masmediis warmomadgenlebs daudastures, rom “kongresis msvlelobisas erToblivi locvebi ar iqneba”. Tumca, rogorc Cans, es informacia mcdaria. veravin dagvarwmunebs, rom marTlmadidebeli eklesiebis warmomadgenlebi uars ityvian dagegmil sakulto msaxurebebSi monawileobaze, radgan, dRemde arsebuli gamocdilebiT, yovelTvis swored rom sawinaaRmdego xdeboda. sakmarisia gagvaxsendes Tundac is, rom marTlmadidebel ekumenistebs garkveviT aqvT gancxadebuli, mxolod erToblivi evqaristuli locvebia mkafiod akrZalulio, riTac fexqveS Telaven Cveni eklesiis liturgikul-kanonikur tradicias. Kkongresze ekumenistebis mier kidev erTxel Seilaxeba es umTavresi tradicia, radgan kviras, 15 maiss, 8.15 sT-ze, programis Tanaxmad, kongresis monawileni gadavlen adgilobriv marTlmadideblur taZrebSi, sadac aResruleba saRmrTo liturgia. Aaseve, imave dRis saRamos, yvela monawile Tavs moiyris areopagis borcvze, raTa gamosamSvidobebeli msaxureba aRasrulon. MmarTlac rom, kongresis ZiriTad sakiTxs erToblivi locva warmoadgens. MmTeli kviris manZilze yoveli monawilis gulsa da gonebaSi gamefebuli iqneba saerTo locva: “modi, wmidao sulo, gangvkurne da Segvarige!” ra saerTo aqvs ems-s mravalricxovani mwvaleblebis “wmida suls” masTan, romelicaa “suliwmidaÁ, ufali da cxovelsmyofeli, romeli mamisagan gamovals, mamisa Tana da Zisa Tana Tayuanis-icemebis da ididebis, romeli ityoda winaswaÁrmetyuelTa mier” da romelsac marTlmadidebeli qristianebi ori aTasi welia aRiareben da mouxmoben?

    sayovelTaod cnobilia, rom ems-s mravalricxovan aRmsareblobebs Seryvnili aqvT marTlmadideblur-qristianuli swavleba suliwmidis Sesaxeb. eklesiaSi damkvidrebuli suliwmida dRes gaTanabrebulia da, ufro uaresic, gaigivebulia sxva religiebSi arsebul “sulTan”. “ems-Si suliwmidis Sesaxeb kerpTayvanismcemluri da animisturi Sexedulebebi batonoben”, _ acxadebda aTenis unetaresi mTavarepiskoposi qristodulosi.

    vinaidan ems-Si arsebobs “suliwmidis erTi “kerZo”, amqveyniuri, an sxva sulebiT Canacvlebis tendencia”, amitom zogierTi monawile mouxmobs “dedamiwis, haeris, wylis da zRvis qmnilebaTa sulebs”, _aRiarebdnen ems-s me-7 gen. Aansambleis (kanbera, avstralia) marTlmadidebeli monawileni.

E ems-s bolo cnobiT, hong-kongis religiaTaSoris konferenciaze daufaravad gancxadda, rom yoveli religia eTayvaneba erT RmerTs, romelic sxvadasxva saxeliT iwodeba da “saubrobs gansxvavebuli formiTa da tradiciebiT: iudevelebSi _ sexina, qristianebSi _ wmida samebis suliwmida, induistebSi _ atmani, musulmanebSi _ ruaxi”.

Y   yovelive amis Semdeg bunebrivad ibadeba kiTxvebi: romeli “wmida suli” imoqmedebs imisaTvis, rom kongresis monawileebi, “eklesiebi”, erebi da mTeli msoflio gankurnos da Searigos? Ggana ararealistebi, fanatikosebi da fundamentalistebi arian isini, vinc daJinebiT amtkicebs, rom ems-s mizania religiuri sinkretizmi da zereligiis gamefeba? rogor unda vumaspinZloT am RvTismgmob da crumadidebel kongress Cvens samSobloSi, romelic Cveni sarwmunoebisaTvis Tavdadebuli mowameebisa da aRmsareblebis sisxliTa da ofliTaa morwyuli? Ggana ra guliT mivlen am kongresze marTlmadidebeli warmomadgenlebi, romlebic sakuTar TviTSegnebas ufrTxildebian? ratom xdeba kvlav uflis sityvebis ugulvebelyofa: “nu iqmnebiT Tana-meuRle urwmunoTa, rameTu rai moyusobaÁ ars simarTlisa da usjuloebisaÁ? Aanu raÁ ziarebaÁ ars

naTlisa da bnelisa? Aanu raÁ SetyuebaÁ ars qristesi beliaris Tana? anu raÁ nawil uc morwmunesa urwmunoÁsa Tana? AanuAraÁ sworebaÁ ars taZrisa RmrTisa kerpTa Tana? rameTu Tquen taZarni RmrTisa cxovelisani xarT” (2 korin. 6, 14-16).

     kongresis organizatorebi amtkiceben, rom maTi ZiriTadi mizania erToblivi misioneruli moZraoba. Dda, marTlac, dogmatebisadmi gulgrili aramarTlmadideblebisaTvis amgvari sanaxaoba SesaZloa sworedac rom efeqturi iyos, magram rogor SeiZleba marTlmadidebeli sasuliero da saero pirebi amgvar perspeqtivas Seeguon?

    ems-s mwvalebluri mimdinareobebi ganuwyvetliv scildebian biblias da wmidamamebiseul Sexedulebas wmida samebaze da eklesiaze. AamasTan, bevri maTgani ar aRiarebs, rom xsna mxolod qristeSia. Ees “eklesiebi”  qristes RmerTkacobriv sxeuls ar Seadgenen da Sesabamisad ar arian madlmosilni suliwmidis mosaxmobad. isini dakninebuli arian amaqveyniuri, utilitaluri da sazogadoebrivi xasiaTis gaerTianebebamde. maTi “RmerTi” ar aris qristeSi gamJRavnebuli wmida sameba, romelmac sikvdilisa da xrwnisagan gvixsna. MmaTi “wmida suli” _ gaigivebuli cru religiebis sulTan _ aris suli sicruisa, borotebisa, suli demonisa, romelic adamianebs ki ar kurnavs da Searigebs, aramed ganyofs da aSfoTebs. maT “qristianul zneobaze” ki sakmarisia iTqvas, rom “ems-Si iseTi zneobrivi kanonebi (mamaTmavloba, lesboseloba, abortebi) damkvidrda, romlebic aSkarad ewinaaRmdegebian saxarebas da mTlianad ukuagdeben qristianul, bibliur da tradiciul zneobas”.

   gana ra saxis qristianobis damowmeba SeuZliaT miscen erToblivad ems-s wevrebma Tanamedrove msoflios? religiuri sinkretizmis miRebiT da ganviTarebiT xom qristianuli misioneruli movaleobis TviTlikvidacia xdeba?  Tanac rogor ganamtkiceben marTlmadideblobas ekumenisti ierarqebi, Tu yvela aRmsarebloba “RvTisagan dadgenil xsnis sxvadasxva gzas” warmoadgens da yvela religia erT RmerTs emsaxureba”?

    Uupirvelesad, Cveni ems-eli Zmebi saWiroeben marTlmadideblur-     qristianul mrwamsze moqcevasa da saxarebis qadagebas, radgan mas Semdeg, rac maT qristianuli sarwmunoeba daamaxinjes, erTaderTi WeSmariti eklesiis gareT imyofebian da RvTisaTvis ucxod iTvlebian. “is, vinc kaTolike (sayovelTao) eklesiis tradiciebs ar misdevs, urwmunoa”(wm. ioane damaskeli); “RvTisaTvis ucxod da mtrad miviCnevT maT, vinc mounaTlavi an mcdarad morwmunea” (wm.ioane sineli).

     wm. sinodis preskonferenciaze aRiniSna, rom eklesiis mrevli sworad ar aris informirebuli kongresze saberZneTis eklesiis monawileobis Sesaxeb; da is, rom Cvens xalxs miznmimarTulad ar miawodes swori informacia, misi upativcemulobaa da uaRresad samwuxaroa.

   2003 wlis 13 Tebervals, rodesac wm. sinodis mudmivmoqmedma komisiam miiRo kongresis maspinZlobis gadawyvetileba,  lakonuri gancxadeba amis Sesaxeb sxva mraval sinodalur gadawyvetilebaSi iyo “Camaluli”. Mmas Semdeg, 2005 wlis 17 ianvramde, e.i. TiTqmis ori wlis manZilze, Cveni marTlmadidebeli eklesiisa da qveynisaTvis mniSvnelovnad aRiarebul am movlenaze arc erTi seriozuli informacia ar gamoqveynebula.  vinmes morwmune xalxis reaqciis xom ar SeeSinda?

E eWvgareSea, rom kongresis organizeba “mcire samwysos”, eklesiis sulisa da gulis _ keTilmorwmune mrevlis Carevis gareSe gadawyda da   moklebulia yovelgvar saRvTismetyvelo safuZvels. Mmizezi, rogorc es cxadad gamoCnda, absoluturad miwieri iyo: “olimpiadis Semdeg saberZneTis poziciebis ganmtkiceba msoflioSi”. es  aris dasturi imisa, rom “eklesias aqvs saberZneTis politikur xelmZRvanelobasTan harmoniuli TanamSromlobis Tviseba”. vSiSobT, rom am gadawyvetilebis ukan pirovnuli siamayisa da angarebis miznebi imaleba. am gadawyvetilebis mimRebni, Cans, SiSis qveS imyofebian: vaiTu Cveni eklesia sakuTar TavSi Caketilad da fundamentalisturad  daxasiaTdes. Aamitom airCies, rom amasoflisaTvis saTnoni gamxdariyvnen... axla ra, yvelani unda SevewiroT miwierebis samsxverplos? NnuTu marTla davkargeT uflismieri siqaduli Cveni sarwmunoebisadmi? nuTuDdagvaviwyda mociqulis sityvebi: “ara uwyiTa, rameTu siyuaruli soflisaÁ amis mtrobaÁ ars RmrTisaÁ? Aaw ukue, romelsa undes megobar yofad amis soflisa, mterad RmerTsa aRudgebis”(iakob 4,4). dagvaviwyda  uflis  saSineli sityvebi maTdami,  vinc

mis mcire Zmebs acdunebs: “da romelman daabrkolos erTi mcireTa amaTgani Cemda momarT morwmuneTaÁ, umjobes ars misa, damo-Tu-ikidos wisqvili viriT safqveli qedsa da dainTqas igi ufrskulsa zRvisasa”(maTe 18,6)?

 

    unetaresno meufeno,

YyovladusamRvdeloesno wmindano mRvdelmTavarno!

 warmoudgeneli kmayofilebiTa da gulwrfeli sixaruliT moismina Cvenma marTlmadidebelma xalxma yovelive is, rac ekumenizmis mimarT, 1998 wels, mTavarepiskoposis taxtze aRsaydrebidan sul cota xanSi, Cveni eklesiis winamZRolma Tavis radiointerviuSi gamoxata. GgansakuTrebiT aRsaniSnavia mTavarepiskoposis SeniSvna: “... radgan Cven erTi eklesia varT, Cvens samwysosTan erTad, CvenTvis mrevli erTgvar makontrolebels warmoadgens. amitom, dadgenilebam, romelic miiReba, mrevlis kritikas unda gauZlos da Tu ver gauZlebs, ar dadgindeba da masTan erTad arc Cven davuWerT mxars”. Cvenda samwuxarod, dRes vrwmundebiT, rom imiT, rac xdeba, mwyemsisa da mrevlis erTobis rRvevis safrTxe ukve  realuria.

   Cveni keTilmorwmune xalxi, romelsac saeklesio krizisis mTeli simZime da tkivili sakuTar Tavze gadaaqvs da romlis xmac xSirad damamcireblad aris ugulvebelyofili, am saaRdgomo sixarulis Semdeg kvlav Sesvams simwarisa da imedgacruebis barZims. Tumca rodemde aitans? moTminebasa da ikonomias xom Tavisi sazRvrebi aqvs. Cveni eklesiis kanonikuri, wmidamamebiseuli da istoriuli tradicia migviTiTeben cxonebisaTvis aucilebel poziciaze im episkoposTa mimarT, romlebic ekumenisturi mwvaleblobis Tanamonawiled da TanamgrZnobad rCebian... marTlac, dRes, berZeni xalxisaTvis Cvens eklesiaSi erTianoba gansakuTrebiT mniSvnelovania, magram, miuxedavad amisa, sarwmunoebis sakiTxebSi dauSvebelia rogorc pragmatizmi, aseve sul mcire kompromisic.

   vimedovnebT, rom pativcemuli ierarqebis umravlesoba, romelmac gviCvena, rom Cveni wmida tradiciebis erTguli rCeba, Sewyvets saeklesio procesebis Cumad da pasiurad midevnebas, procesebisa, romlebic xSirad umciresobis mier imarTebian, da, Tundac bolo wuTSi, RvTis SewevniT, WeSmaritebis rwmeniTa da keTilmorwmune xalxis imediT, Tavis Tavze aiRebs pasuxismgeblobas.

   velodebiT iseT qmedebas, romelic gadaarCens saberZneTis wmida eklesias im mosalodneli Seginebisagan, romelsac ems-s kompilaciuri zemwvaleblobis mier, “misionerobisa da evangelizaciis saerTaSoriso kongresi” ewoda. velodebiT marTlmadidebluri aRmsareblobis Tundac erT damamSvidebel sityvas, gamiwierebis sacdurisadmi erT “aras”.

 

M   mxurvale locviTa da uflisadmi rwmeniT,  rom suliwmidam auwyos yoveli Tqvenganis guls _ ucvleli darCes marTlmadidebluri tradicia da SenarCundes Cveni eklesiis erToba,

 Tqvendami Rrma pativiscemiT:

 

1.        protopr. giorgi metalinosi, aTenis universitetis RvTismetyvelebis  fakultetis  dekani

2.       protopr. Teodore zisisi, aTenis univ. prof.

3.       arqim. sevastianos amanatidisi, wm. paraskevas monast. (kastoriis mitropolia) iRumeni

4.       arqim. maqsime kiritisi, wm. dionise olimp. Mmonast. iRumeni

5.       arqim. Teoklite bolkasi, wm. arsen kapadokielis monast. iRumeni

6.       arqim. kirile kexagioglu, pantokratoris monast. iRumeni

7.       arqim. paisi papadopulosi, wm. grigol palamas monastr. iRumeni

8.       arqim. timoTe sakasi, paraklitis monastr. iRumeni

9.       arqim. maqsime karavasi, wm. paraskevas monast. (florinis mitropolia) iRumeni

10.    arqim. stefane rinosi, driovunis monastris iRumeni

 

 sul 261  sasuliero piris xelmowera.

 

 

 

inter. Jurnali οΟρθόδοξος Λόγος   3 maisi 2005 weli

axalberZnulidan Targmna z. alasaniam