მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

fiqrebi faqtebsa da paralelebze

 

1.        arsebobs paralelebi dRevandelobasa da bolSevikuri diqtaturis damyarebis periods Soris. maSin revoluciis win mzaddeboda ideologiuri, antieklesiuri kampania da amas moyva revolucia da Semdeg 37 weli. exlac mimdinareobs antieklesiuri kampania da cdiloben eklesiaSi moamzadon 37 wlis analogi. asparezze gamouSves “troika” – sulgayiduli pirebi, ekumenistebi, liberal-fanatikosebi, romlebic cdiloben ciliswamebiTa da sicruiT marTlmadideblebisagan Seqmnan mtris xati – xati fanatikosebisa, bnelebisa, kriminalebisa.

 

2.      es mRvdlebi da Jurnal “zRvaris” garSemo Semokrebili pirebi warmoadgenen daaxloebiT im tipis sazogadoebas, romlebmac gasuli saukunis 20-ian wlebSi ruseTSi Seqmnes e.w. “Новая Живая Церковь”, romelic iyo antieklesiuri da antimarTlmadidebluri sakrebulo. man, miuxedavad mTavrobis mxardaWerisa, didxans ver iarseba, radgan cdilobda WeSmaritebis alternativa yofiliyo da amis gamo morwmune erSi mxardaWera ver pova. “Новая Живая Церковь”-is momxreebi iyvnen wvergaparsuli ierarqebi, dadiodnen samoqalaqo tansacmliT, eklesiidan gaitanes xatebi, Seamcires wirva-locvebi, gadavidnen axal stilze. dRevandeli ekuimenistebis mravali moTxovna hgavs maTi sulieri winamorbedebis, “novocerkovnikebis” moTxovnebs: isinic xSirad samoqalaqo tansacmliT dadian, mxars uWeren RvTismsaxurebis Semcirebas da gaTanamedrovebas, surT axal stilze gadasvla da misT.

 

3.       saintereso paralelebia dRevandelobasa da gasuli saukunis 20-30-iani wlebis movlenebs Soris. maSin saqarTveloSi eklesiis mowinaaRmdegeTa jgufi, “novocerkovnikebi”, ganmaaxleblebi da modernistebi, wvergaparsulebi da ganmosilebi, msaxurebis Semamsubuqeblebi, daupirispirdnen saqarTvelos marTlmadidebel eklesias da mis patriarqs, ambrosi xelaias. isini (maT Soris iyo quTaisis mitropoliti kaWaxiZe) uwodebdnen patriarqsa da mis mxardamWerebs bnelebs, CamorCenilebsa da fanatikosebs. eubnebodnen: Cven STamomavloba Zeglebs dagvidgams, Tqven ki aRarc mogixsenebeno. istoriam da qarTvelma erma sxvanairad ineba: ganmaaxleblebi da maTi saqmeebi qveyanam uaryo, isini daviwyebas miecnen. patriarqi ambrosi xelaia ki wmindanad Seracxa. rogora hgavs Ceveni Tanamedrove ganmaaxleblebis saqmianoba Zvelebisas, leqsika da terminebic ki msgavsi aqvT. amaTac igive bedi eliT: morwmune eri ar gahyveba maT da isini daviwyebas miecemian. metic, troikas da maT msgavs lifsitebs TviTon maTi asparezze gamomSvebebi moicileben rogorc gamasxaravebulebs da asparezze ufro msxvil Tevzebs, zvigenebs gamouSvebs. zogierTis konturebi ukve ilandeba. 

 

4.      radio amerikis xmis korespondenti erT-erT gadacemaSi ekiTxeba amaT, Cvens neobolSevikebs: patriarqs da marTlmadideblobas aginebT, mxardaWerebi ki mainc ver moipoveTo. amaTma iwyes Tavis marTleba, erTerTma (Tu ar vcdebi sozar subelianma) Tqva – birTvi ukve CamovayalibeTo. rogorc Cans “centri”, romelmac CrdiloeTidan dasavleTSi gadainacvla, ukmayofiloa Tavisi agenturis saqmianobiT. sruliad aSkaraa, Tu visi SekveTiTa da visi dafinansebiTac warmoebs es kampania.

 

5.       `rusTavi-2~-s undoda saberZneTis precendenti. sainteresoa, rom igi iyides kaTolikebma. dRes saqarTveloSi mimdinare movlenebs Tavisuflad SeiZleba ewodis papistebis eqspansia. rogorca Cans am eqspansias mxars uWers xelisuflebis zogierTi warmomadgeneli. papizmi istoriulad didi sacduria saqarTvelosTvis. 

 

6.      papizmi mSvidobis mtredad gvaCvenebs Tavs, TiTqos saqarTveloSi arsebobdes marTladidebelTa mxridan agresiis saSiSroeba. am iluziis Sesaqmnelad Seiqmna saqarTveloSi fenomeni, romelsac basil mkalaviSvilis sindromi hqvia. am fenomenis formireba Cvens Tvalwin xdeboda – `rusTavi-2~ cdilobda igi gaeegivebina marTlmadideblobasTan da miT Seeqmna agresiuli marTlmadideblobis xati. sruliuad aSkaraa, rom am kampanias uwyebebi Tu ara, xelisuflebis zogierTi warmomadgeneli maic uwyobda xels. (cixis saavadmyofiSi myofi basili mkalaviSvili Tavad aRiarebs, rom igi gamoiyenes da Semdeg gawires). agresiuli marTlmadideblobis alternativad papizmi cdilobs mSvidobis mtredis saxiT mogvevlinos. papisturi eklesia – es crueklesiaa. mas bevrjer mouwia ukve da kidev mouwevs kacobriobis winaSe bodiSebis moxda Tavisi bororoti saqmeebis gamo. marto inkvizicia rad Rirs. Tu rogori mSvidobis mtredia papizmi, es istoriidan sakmaod cnobilia. kaTolokebis Tanamedrove saxe Zvelis aslia: – sul axlaxans, gasuli saukunis 90-an wlebSi poloneTSi papistebma daarbies marTlmadidebluri monasteri, daxoces berebi. Semdgom vatikani exveweboda dazaralebulebs, nu gaaxmaurebT am ambebs da axal monasters agigebTo.

 

7.       pipistebi eklesiebs edavebian saqarTvelos marTlmadidebel eklesias. maT mitacebuli aqvT mravali, maT Soris ierusalimSi macxovris saflavTan axlo mdebare qarTuli taZari. (somxebs aseve mitacebuli aqvT macxovris saflavTan axlo mdebare iakobis taZari).

 

8.       erTi papisti episkoposi moeqca marTlmadideblobaze. man aRniSna: marTlmadidebloba – es religiaa, kaTolicizmi ki – politika.

 

9.      uSiSroebis samsaxuris zogierTi warmomadgeneli aSkarad aWarbebs Tavis, da saerTod, uSiSroebis uwyebis kompetenciebs. am uwyebis warmomadgenlebi pirdapir SeiWrnen Tbilisis erT-erT eklesiaSi da aRwera Caatares. ra esaqmeba uSiSroebis Cinovnikebs marTlmadidebel eklesiaSi? nuTu isini fiqroben, rom marTlmadidebloba da marTlmadideblebi safrTxes uqmnian saxelmwifos? Tuki isini ase fiqroben, maSin gamodis, rom saqarTvelo, tradiciuli marTlmadidebluri qveyana, romlis samociqulo marTlmadidebeli eklesia yovelTvis mtkiced icavda marTlmadideblobas, aRar aris maTi samSoblo; gamodis, rom maT Seucvales samSoblos cneba, ufro swored, maT sxva saxelmwifo SeukveTes. minda Sevaxseno maT, rom saxelmwifos eklesiasTan dadebuli aqvs sakonstitusio SeTanxmeba da, aqedan gamomdinare, maTi Careva eklesiis Sida saqmeebSi am SeTanxmebis darRvevaa. sruliad aSkaraa, rom am uwyebis garkveuli pirebis iniciativiT xdeba marTlmadideblebis daSineba da faqtobrivad marTlmadidebelTa devna. Cven vimedovnebT, rom es midgoma ar warmoadgens saxelmwifo politikas eklesiis mimarT da aris kerZo iniciativa garkveuli pirebisa. Cven gvaqvs maTi antieklesiuri saqmianobis Sesaxeb masalebi, magram jerjerobiT Tavs vikavebT maTi warmoCenisagan.

 

10.   maTi meTodi aseTia. vinaidan ar arsebobs araviTari ukanono qmedeba marTlmadidebelTa mxridan, vinaidan maT ara aqvT raime sababi RvTismsaxurebTan misvlisa, isini komprometirebuli pirebis saSualebT, ciliswamebiTa da sicruiT, qmnian cru versiebs da Semdeg, viTomda am versiis gamokvlevis mizniT, sruliad ukanonod, midian sasuliero pirebTan da arasanqcirebul dakiTxvas uwyoben maT. xsenebuli kompromentirebuli pirebis winaaRmdeg kompromatebi, riTac maT aSineben da marTaven garkveuli Zalebi, CvenTvisac cnobilia – es aris kriminaluri qmedebebi, Semdgom viTom Cafarcxuli, magram permanentulad am pirebis dasaSineblad gamoyenebuli. Cven gvaqvs dokumentebi am kompromatebis Sesaxeb, Cven gvaqvs dokumentebi am pirebis kriminalur qmedebebTan dakavSirebiT, magram Tavs vikavebT maTi gamomzeurebisagan, vinaidan vimedovnebT, rom ap pirebs es kriminaluri qmedebebi Senanebuli aqvT. magram maT unda eyoT vaJkacoba, uari uTxran marTlmadideblobisa da eklesiis mtrebs, romlebic maT Tojinebad iyeneben. Tojinebs ki, warmodgenis damTavrebis Semdeg, yuTebSi moisvrian xolme. Tqven warmoidgineT, moRalate TviT am Ralatis SemkveTsac ar uyvars da anadgurebs mas Tavisi bneli saqmis aRsrulebis Semdeg.   

 2004 w.

 

P.S.

a) 2008 wlis gadasaxedidan Cven vxedavT, rom eklesiis devna-Seviwroeba sworedac rom saxelmwifo politikis nawili iyo. amas adasturebs taZris dangreva feriis mTaze, gzebze jvrebis moSla_mingreva da Treva da misT.

b) mesxeTSi momravldnen italieli Tu poloneli padreebi. ori maTgani sofelma gaaZeva ukeTuri saqcielis gamo (erT-erTi poloneli padre SemCneulia bavSvebTan garyvnilebis mcdelobaSi). rogorc gvacnobes, kidev sxva padre, vinme irJi, braldebulia marTlmadidebeli episkoposis mkvlelobaSi. xom ar unda vifiqroT, rom kriminaluri mentalitetis mqone papistebs saqarTveloSi `acimbireben~?