მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

marTlmadidebeli sarwmunoebis `codvaTa~ Sesaxeb

 

  vardebis revoluciis Semdeg saTaveSi mosulma kmara-vardelebma umalve eklesias Seuties. antimarTlmadidebluri Jurnali `arCevani~, romlis erT-erTi sulisCamdgmeli imdroindeli uSiSroebis ministris moadgile, batoni gigi ugulava iyo, eklesiaSi vardebis revoluciis ganxorcielebas cdilobda da gamofina lozungi: `reformacia an sikvdili~. Seuties Cveni eklesiis saWeTmpyrobels, aumxedres iudas memkvidre erTi muWa sasuliero pirebi (ixileT amasTan dakavSirebiT Cveni publikaciebi). RmrTis SewevniT, maTi es mcdeloba marcxiT damrTavda, waitexes kbili. amitom daiwyo mzakvruli gegmis ganxorcieleba: eklesiis momavali mrvelis, mozardi Taobis garyvna-gadagvareba: Seuties ganaTlebis sistemas da daangries igi, gamoacales marTlmadidebluri da erovnuli suli; moxsnes yvela barieri da televiziebi, Jurnal-gazeTebi da masmediis sxva saSualebebi uzneobisa da uxamsobis niaRvarma waleka. gaiSala marTlmadideblobis, zneobisa da masTan SenivTebuli wes-Sveulebebisa da tradiciebis winaaRmdeg brZolis farTo fronti, RmrTis saxls fizikuradac Seexnen da daangries taZari, ayares da aTries jvrebi. RmrTis mbrZolebi da eklesiis mtrebi xelisuflebis saTaveSi dawinaurdnen.

   saqarTvelos mecnierebisa da ganaTlebis saministros xelmZRvaneloba skolebis mesveurebs, pedagogebs mouwodebda da `rCevas~ aZlevda: skolebSi gauqmebuliyo salocavi kuTxeebi! ar daeSvaT locvebi swavlis dawyebis win da swavlis Semdeg! amoeRoT saRvTo sjulis swavleba saskolo programidan! dae axalgazrdoba Tavisuflad ismendes sisxliani neronis, kaciWamia kaligulas, warmarTobis, sxvadasxva `qristianobis~ (kaTolicizmi, protestantizmi), an Tundac evoluciuri Teoriis Sesaxeb, oRondac ki rac SeiZleba naklebad iyos marTlmadideblobis xseneba! soroseli ministri neomarqsistma Secvala, kvlav favorSia `Tavisuflebis instituti~ da ganaTlebis sferoSi sulierebis ngreva grZeldeba, isadgurebs gaunaTlebloba, Zaladoba, garyvnileba da narkomania.  

  mogmarTavT ganaTlebis mesveurebs da, modiT, mSvidad ganvsajoT: ra Sescoda aseTi Cvenma sarwmunoebam, rom Tqven misi qvebiT Caqolva gsurT? rodesac ebraelebma qvebs staces xeli, raTa qriste CaeqolaT, man hkiTxa: `mravali saqme keTili giCuene Tquen mamisa Cemisa mier; romlisa maTganisa saqmisaTvis qvasa damkrebT me?~ (ioan.10,32). marTlmadideblobasac ZaluZs TqvenTvis amgvari samarTliani kiTxvis dasma: romel keTil saqmeTa gamo gsurT Cemi Caqolva?

   iqneb imis gamo, rom Tqvens warmarT winaprebs erTi RmerTis rwmena vaswavle, nacvlad - gamogonili armazis, zadenis, gacisa da gaimis kerpebisa?

  an iqneb imis gamo, rom Tqveni mounaTlavi, kerpTayvanismcemeli winaprebisagan keTilSobili da kulturuli xalxi Sevqmeni?

  an iqneb imitom, rom did omebSi Tqvens RmrTismosav mefeebsa da jars mTavarangelozebi da wmindanebi davaxmare, vqmen `Zevai sakvirveli~, eri da qveyana mowamebivi gziT boboqar qartexilebs gamovatare da pirisagan miwisa aRgvas gadavarCine, sarwmunoebis ZaliT ena da mamuli SevunarCune?

  iqneb imitom, rom maSinac ki, rodesac qveyana erTmaneTisadmi mtrulad ganwyobil samTavroebad iyo dayofili, eris sulieri da fizikuri gadarCenis erTaderT garantad vrCebodi?

  an iqneb imisaTvis, rom mtrebis garemocvaSi myofi, wamebul winaparTa gulebi jvarisa da Tavisuflebisadmi im siyvaruliTa da TavdadebiT aRvagzne, romelic sikvdilze Zlieria?! 

  an Tu imitom, rom cremlebiT movbane da locviT danvwminde maTi saflavebi Cveni samSoblos yvela kuTxeSi?

  iqneb imis gamo, rom ar vurigdebi usulo Teoriebsa da xalxis zneobis ngrevas, ar vuSindebi sikvdils, radganac es aris rwmena sicocxlisa da aRdginebisa?

  am saqmeTagan romlis gamo gsurT waarTvaT winaparTa sisxliT Semonaxuli sarwmunoeba axalgazrdebs? ra mizeziT gsurT yovelgvari gamoZiebis gareSe misi qvebiT Caqolva, ise, rom Tavis dacvis uflebasac ki ar aZlevT mas?! da Tu vinmem gabeda misi dacva, Tu vinmem aRimaRla xma RmrTis mbrZolTa, uzneobisa da uxamsobis propagandistTa winaaRmdeg, umal fanatikosebada da agresiulebad racxavT maT?!

  rodesac yofil warmarTs _ wminda polikarpes mwvaleblebi sicocxlis sanacvlod qristesgan gandgomas aiZulebdnen, wminda berma wamoiZaxa: `oTxmoci welia qristes vemsaxurebi, mas CemTvis sikeTis meti araferi gaukeTebia, rogor ganvudge Cems ufalsa da mxsnels!~

  asevea Cveni xalxic, visganac Tqven WeSmaritebisagan gandgomas moeliT. mas SeuZlia gipasuxoT: `mociqulTa droidan qristes vemsaxurebi. is ki ufro metad memsaxureba, ufro erTgulad, vidre me _ mas. sikeTis meti araferi gaukeTebia CemTvis. rogorRa SemiZlia dRes, zustadac rom dRes, am saSinel droSi ganvudge da vuRalato Cems ufalsa da macxovars?~. nu iyofin!

wm. mefe daviT aRmaSeneblis sax. marTlmadidebeli mrevlis kavSiri

marTlmadidebel mSobelTa kavSiri