მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

  

`gixaroden da mxiarul iyveniT...~ (maTe 5. 11-12).

   dRes Cven vxedavT, rom saqarTveloSi marTlmadideblobis winaaRmdeg daiwyo brZola. sxvadasxva arasamTavrobo organizaciebi, telearxebi, gazeTebi, zogierTi mecnieri, mwerali da rac yvelaze samwuxaroa, samRvdeloebis ramdenime warmomadgeneli dascinis da Seuracxyofs marTlmadidebeli eklesiis swavlebas, eklesiis wmidanebs, patriarqs, episkoposebs, mRvdlebs, morwmune mrevls.

marTlmadideblebs gviwodeben fundamentalistebs, eqstremistebs, fanatikosebs, bnelebs, gaunaTleblebs, seqtantebs. yvela es dasaxeleba pirdapir ewinaaRmdegeba marTlmadidebeli qristianis mrwamss, cxovrebis wess, aseve aRmsareblobis, anu sarwmunoebis dacvis normebis wesebs.

   marTlmadidebeli eklesiis swavleba krZalavs yvelanair Zaladobas. fanatikosebi arian cru ideis brma mimdevrebi. maT axasiaTebT am ideasTan dakavSirebiT sxvisi azris, moqmedebis sruli ugulebelyofa. Tuki vinme  marTlmadideblebs fanatikosebsa da seqtantebs uwodebs, maSin gamodis, rom is marTlmadideblobas cru swavlebad miiCnevs. maSin fanatikosebi da seqtantebi yofilan saqarTvelos wm. mefeebi, mRvdelmTavrebi, Rirsi mamebi da mowameebi, romlebic mtkiced icavdnen eklesiis swavlebas da kanonebs, romlebmac TavianTi cxovreba miuZRvnes WeSmaritebis dacvas da bevrma wamebac da sikvdilic ki daiTmina RvTis swavlebis, marTlmadideblobis dasacavad.

Cven marTlmadidebel qristianebs ar gveSinia, gaunaTleblebs Tu gviwodeben: pirvelad gaunaTleblebi mociqulebs uwodes, magram ubralo, uswavlelma meTevzeebma advilad daamarcxes kamaTSi mwignobrebi, filosofosebi, aTineli swavlulebi. Cven ar gveSinia, Tu gviwodeben gaunaTlebels, radgan yvelaze didi sibrZne aris SiSi RvTisa, maradiuli cxovrebis Zieba, momzadeba sikvdilisa da samsjavrosTvis, eklesiis swavlebisa da kanonebis dacva, saxarebis mcnebebiT cxovreba.

   Cven ar gveSinia, Tu dagvcineben, sxvadasxva damamcirebel saxelebs gviwodeben. Cven marTlmadideblebi, RmerTs vTxovT mogvces Zalebi, moviTminoT ara marto dacinva da ciliswameba, aramed yvelanairi devna marTlmadidebeli eklesiis, WeSmariti swavlebis dasacavad. `netar iyvneT Tqven, raJams gyvedriden da gdevniden da Tqvan yoveli sityvaÁ boroti Tqvenda momarT sicruiT CemTvis. gixaroden da mxiarul iyveniT rameTu sasyideli Tqveni mraval ars caTa Sina.~ (maTe 5. 11-12).

wm. mefe daviT aRmaSeneblis sax. marTlmadidebeli mrevlis kavSiri

2005 w.