მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

2006 wlis 28 marts daigegma aqcia ganaTlebis saministros win. gTavazobT am aqciisTvis momzadebul masalebs

 

 

mowodeba mosaxleobisadmi

“xatmebrZoli” lomaia pilates pozaSi

 

ganaTlebis sistemaSi “xatmebrZolobis” axali talRa wamoiwyes: maswavleblebs utareben treningebs, romlebzedac mouwodeben maT, rom skolebSi arc xati, arc jvari – marTlmadideblobis naSTic aRar datovon. 

   Zvirfaso Tanamemamuleno! protesti gamovucxadoT ganaTlebis saministros marTlmadidebelTa uflebebis xelyofisaTvis. SemouerTdiT Cvens aqcias saministos win, samSabaTs, 28 marts, dRis 2 saaTze.

 

mimarTva moswavleebs, mSoblebs, pedagogebs, sruliad saqarTvelos!

 

    Zvirafaso Tanamemamuleno! yovelive imas, rac ganaTlebis sferoSi xdeba, didi Ralati qvia. e.w. reformis savalalo Sedegebs, gamoxatuls gaunaTleblobasa da uzneobaSi, uaxloes wlebSi movimkiT. marTlmadideblobisa da erovnulobis winaaRmdeg mimarTuli gegmis ganxorcieleba upirvelesad swored ganaTlebis sistemaSi daiwyo. jer kidev axladdaniSnulma ganaTlebis ministrma saqarTvelos istoriasa da hagiografias daufaravad miuCina sanagveze adgili. imavdroulad ganaaxles saubari seqsualuri ganaTlebis skolebSi Setanaze. sabednierod sazogadoebis aRSfoTebam ganaTlebis mesveurebs maSin aSkara qmedebaze xeli aaRebina. samagierod am gegmis ufro faruli gziT ganxorcieleba daiwyo: miiRes kanoni, romliTac Seilaxa sarwmunoebrivi umravlesobis uflebebi, aikrZala marTlmadideblobis nebismieri gamovlineba skolebSi _ locva, xatebi da a.S. aikrZala marTlmadideblobis qadageba, samagierod daSvebul iqna warmarTuli religiis swavleba, uwyinari saxlwodebiT _ “miTologia”.

   amas garda,  miuxedavad eklesiisa da sapatriarqos winaaRmdegobisa, ganaTlebis sistemaSi farTod gauRes kari kaTolike episkoposebis mier dafuZnebul religiur organizacia CRS-s, romlis programis Sefaruli mizania mozardebSi prokaTolikuri orientaciisa da ekumenisturi cnobierebis danergva. marTlmadideblobis dasaTrgunad moswavleebs religiur ganurCevlobas aswavlian, da amas “tolerantobas” arqmeven. bavSvebmac iswavles da ukve ase mRerian – Cven tolerantebi varT! imas ki ver xvdebian, rom kacTmoyvarul tolerantobas, damaxasiaTebels marTlmadideblobisa da qarTveli xalxisaTvis, ekumenisturi tolerantobiT, anu, antimarTlmadidebluri, suliswarmwymedi moZRvrebiT ucvlian. TavianT skolebSi am safrTxes gza gauxsnes 180-e, 166-e da 151-e skolebis direqtorebma: d. axalaiam, n. kvirikaSvilma da a. burWulaZem. kaTolikebis programis daSveba skolebSi, ra Tqma unda, ganaTlebis saministrosTan SeTanxmebiT moxda, magram ministri lomaia pilates pozaSi dgas da xels skolebisaken iSvers. sul axlaxan ki ganaTlebis sistemaSi “xatmebrZolobis” axali talRa wamoiwyes: maswavleblebs treningebs utareben, romlebzedac mouwodeben, rom skolebSi arc xati, arc jvari - marTlmadideblobis naSTic aRar datovon.

   Cven protests vucxadebT ganaTlebis saministrosa da mis ministrs: pilates pozaSi dadgomiT igi Tavs ver imarTlebs. Cven moviTxovT: mieces sarwmunoebriv umravlesobas skolebSi locvis, qadagebis mosmenis, salocavi kuTxis qonis ufleba, religiuri umciresobisaTvis Tavsmouxvevlad: maT SeuZliaT iswavlon da icxovron Tavisi mrwamsis Sesabamisad, ise, rogorc es sxvadasxva demokratiul qveynebSi _ israelSi, saberZneTSi, espaneTSi, did britaneTSi, poloneTSi, avstriaSi, ungreTSi da sxv. _ xdeba. marTlmadidebluri umravlesobis uflebebis xelyofa religiuri umciresobis uflebebis dacvis sababiT aris ara demokratia, aramed _ demonokratia!

   Zvirfaso bavSvebo, mSoblebo, maswavleblebo! nu vuRalatebT Cvens siqaduls _ marTlmadideblobas, qristes eklesias, mis swavlebas. movTxovoT moZaladeebs, pativi scen Cvens uflebebsa da sulier moTxovnilebebs! 

 

marTlmadidebel mSobelTa kavSiri.

 

lozungebi:

 

1. “xatmebrZoli” lomaia da misi dasi

 

2. lomaia soroseli _ pilate pontoeli

 

3. reforma xelyofs marTlmadidebelTa uflebebs

 

4. kaTolikeTa (CRS) agresia skolebSi grZeldeba

 

5. aRdges skolebSi xati, jvari, locva

 

6. 151-e, 166-e, 180-e skolebis direqtorebi _ kaTolikeTa samsaxurSi.

 

 

 

 

 

aqcia tardeba 28 marts, 14sT. 30wT. (masmediisTvis)