მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 17 noemberi 2005 weli 

 

saqarTvelos komunikaciebis erovnul komisiis Tavjdomares

baton dimitri qitoSvils

komisiis momxmarebelTa uflebebis damcvels baton pavle beraias

 

g a n c x a d e b a

 

gancxadebas axlavs danarTi – mimarTva

 telekompania “rusTavi-2”-s

 

telekompania rusTavi 2 miuxedavad Cveni mimarTvisa ama wlis 10 noembers (ixile danarTi 1) agrZelebs axalgazrdobaze mavne zemoqmedebis filmebisa da maTi sareklamo anonsebis Cvenebas dRis saaTebSi. 8 noembridan 12 noembramde mTeli kviris manZilze dRis saaTebSi gadaicemoda filmebis warRvnis molodinSi” da “roca Tavi RmerTi ggonia sareklamo anonsebi, romlebic isea SerCeuli, rom Seicavs axalgazrdobaze mavne zemoqmedebis mqone scenebs. 12 noembers naCvenebi iqna filmi seriuli mkvlelobebi 15.20 wT-ze da filmi warRvnis molodinSi” 19.15 wTze. am filmebs hqonda yvela asakisTvis dasaSvebi filmis kategoria (U)-s aRniSvniT, maSin, rodesac filmebi Seicavda axalgazrdobaze mavne zemoqmedebis mqone scenebs, amdenad, filmebi arasaTanado dros iyo Casmuli samauwyeblo badeSi. “rusTavi-2”is mier isev gadaicema jeobaris sareklamo anonsebi uxamsi scenebiT. dagegmilia filmis seriuli mkvlelobebi  Cveneba 19 noembers.

mravaljeradi xasiaTi SeiZina telekompania mzis mier darRvevebma: 8 noembers naCvenebi iqna filmi vnebaTaRelva dRis 10.30 wT-ze: 9 noembers naCvenebi iqna filmi Sen suleli xar 10.30 wT-ze; 15 noembers naCvenebi iqna filmi mdidari rom viyo dRis 10.30 wT-ze. am filmebs hqonda yvela asakisTvis dasaSvebi filmis kategoria (U)-s aRniSvniT, magram filmebSi iyo narkotikebis moxmarebisa da sqesobrivi aqtis scenebi. amdenad es filmebi arasaTanado dros iyo Casmuli samauwyeblo badeSi.

rogorc vxedavT, telekompania rusTavi 2”-is mier mauwyeblobis kanonis darRvevebs winaswari ganzraxvis, mravaljeradi da denadi xasiaTi aqvs, amasTan erTad ar xdeba mayurebelTa saCivrebze reagireba. moviTxovT mauwyeblobis Sesaxeb kanonis (muxli 14, paragrafi 4) Sesabamisad, ganixiloT darRvevebis sakiTxi sajaro administraciuli warmoebis wesiT, radgan es darRvevebi pirTa farTo wris interesebs Seexeba. radgan saxezea  mauwyeblobis Sesaxeb kanonis mTeli rigi muxlebis mravaljeradi da denadi xasiaTis darRveva (muxli  59, paragrafi 5; mauwyeblobis Sesaxeb kanonis muxli 71, paragrafi 2; muxli 73), moviTxovT daiwyos sajaro administraciuli warmoeba telekompania rusTavi-2”-Tvis licenziis SeCerebis mizniT da Tqveni komisiis monitoringis samsaxuris xelT arsebuli Cvens mier miTiTebuli filmebisa da anonsebis Canawerebi gadaeces kulturis saministros axalgazrdobis departaments eqspertizisaTvis.

miuxedavad Cveni araerTi mimarTvisa komunikaciebis komisiis mimarT wlebis ganmavlobaSi isev grZeldeba ruseTis pirveli arxis retransliaciiis dros telekompania Tbilisis (tel. 942315, 933942, mis.: marjaniSvilis 5) mier morbenal striqonSi intimuri da seqs-telefonebis mudmivi reklama, romelic ar wydeba dRis saaTebSi sabavSvo gadacemebis drosac.

 

 

 

 

 

 

 

 

17 noemberi 2005 weli 

 

 

telekompania mzisxelmZRvanelobas

 

 

 

 

Tqveni telekompaniis mier  mier mauwyeblobis kanonis darRvevebma mravaljeradi xasiaTi SeiZina: 8 noembers naCvenebi iqna filmi vnebaTaRelva dRis 10.30 wT-ze: 9 noembers naCvenebi iqna filmi Sen suleli xar 10.30 wT-ze; 15 noembers naCvenebi iqna filmi mdidari rom viyo dRis 10.30 wT-ze. am filmebs hqonda hqonda yvela asakisTvis dasaSvebi filmis kategoria (U)-s aRniSvniT, magram filmebSi iyo narkotikebis moxmarebisa da sqesobrivi aqtis scenebi. amdenad es filmebi arasaTanado dros iyo Casmuli samauwyeblo badeSi.