მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos

 

mosarCele: avTandil ungiaZe

misamarTi: q. Tbilisi, sofeli diRomi

(yofili q. mcxeTa s. diRomi)

tel.: 898 118257

 

mopasuxe: saqarTvelos parlamenti

misamarTi: 0118, q. Tbilisi, rusTavelis gamz. #8,

tel.: 933293, 999279

 

 

 

k o n s t i t u c i u r i   s a r C e l i

 

(saqarTvelos parlamentis mier 2006 wlis 29 dekembers miRebuli `mauwyeblobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Taobaze~ pirveli punqtis a) qvepunqtis - me-14-e mulix pirveli da me-2 punqtebis axali redaqciisa da amave dadgenilebis meore punqtiT damatebuli 59¹-e muxlis arakonstituciurad cnobis Sesaxeb)

 

 

gacnobebT, rom 2006 wlis 29 dekembers saqarTvelos parlamentma miiRo saqarTvelos kanoni “mauwyeblobis Sesaxeb saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze”.

am kanoniT cvlilebebi Sevida “mauwyeblobis Sesaxeb” saqarTvelos kanonSi da kanonis wina redaqciebTan SedarebiT sagrZnoblad gauaresda pirTa samarTlebrivi mdgomareoba. 

saqarTveloSi moqmedi kanonmdeblobiT, miuxedavad uamravi arakonstituciuri cvlilebisa, jer kidev SenarCunebuli gaxldaT sasamarTlosTvis mimarTvis ufleba da aseve sasamarTlos gadawyvetilebaTa gasaCivrebis saSualeba. sadavo cvlilebebiT ki es ufleba usamarTlod da konstituciis uxeSi darRveviT izRudeba.

 konstituciis 42-e muxlis pirveli puqnqtis mixedviT “yovel adamians ufleba aqvs Tavis uflebaTa da TavisuflebaTa dasacavad mimarTos sasamarTlos”. uflebisa da Tavisuflebis dacva aucilebeli xdeba maSin, roca isini irRveva an izRudeba. gasaCivrebuli normebi arTmevs uflebas moqalaqeebsa da iuridiul pirebs mimarTon sasamarTlos TavianTi uflebebis dasacavad: `licenziis mflobelis mier saqarTvelos kanonmdeblobis moTxovnaTa, garda am kanonis 52-e, 54-e, 56-e da 59-e muxlebiT gaTvaliswinebuli normebisa, agreTve salicenzio pirobebis darRvevis SemTxvevaSi, dainteresebul pirs ufleba aqvs mimarTos komisias an sasamarTlos~.

Cveni azriT, sadavo normebi ar Seesabameba da, Sesabamisad, arRvevs saqarTvelos konstituciis 42-e muxlis pirvel punqts, vinaidan auqmebs am muxliT nebismieri moqalaqisTvis miniWebul uflebas Tavis uflebaTa da TavisuflebaTa dasacavad mimarTos sasamarTlos.

gTxovT, konstituciis 42-e muxlis, 89-e muxlis pirveli punqtis “v” qvepunqtis, saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb~ saqarTvelos organuli kanonis me-19 muxlis pirveli punqtis “e” qvepunqtisa da 39-e muxlis pirveli punqtis “a” qvepunqtis, saqarTvel;os sakonstitucio samarTalwarmoebis Sesaxeb” kanonis pirveli muxlis me-2 punqtis safuZvelze arsebiTi ganxilvisaTvis miiRoT sakonstitucio sarCeli.

CemTvis moniWebul CamoTvlil uflebaTa gamoyenebiT mogmarTavT ra sarCeliT, gTxovT:

1. arakonstituciurad cnoT saqarTvelos parlamentis mier 2006 wlis 29 dekembers miRebuli `mauwyeblobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Taobaze~ pirveli punqtis a) qvepunqtis - me-14-e mulix pirveli da me-2 punqtebis axali redaqcia da amave dadgenilebis meore punqtiT damatebuli 59¹-e muxli.

2. misceT parlaments rekomendacia, aRadginos “mauwyeblobis Sesaxeb” saqarTvelos kanonSi debulebebi, an miiRos dasaxelebul kanonSi iseTi formulirebebi, romelebic SesaZlebels gaxdian sasamarTlosaTvis mimarTvas..

 

SegaxsenebT, rom “saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos Sesaxeb” saqarTvelos organuli kanonis 25-e muxlis 41 punqtis mixedviT, im SemTxvevaSi, Tuki sadavo normatiuli aqti Seicavs imave Sinaarsis normebs, romlebic sakonstitucio sasamarTlos mier ukve cnobilia arakonstituciurad, gaqvT ufleba, miiRoT ganCineba saqmis arsebiTad gansaxilvelad miuReblobisa da sadavo aqtis Zaladakargulad cnobis Sesaxeb. saqarTvelos sakonstitucio sasamarTlos pirveli kolegiis 2004 wlis 16 Tebervals miRebuli gadawyvetilebiT #1/1/186 arakonstituciurad iqna cnobili saqarTvelos samoqalaqo saproceso kodeqsis 97-e muxlis me-2 nawilis pirveli winadadeba “sasamarTlos ganCineba aseTi uaris Sesaxeb ar gasaCivrdeba”. mimaCnia, rom Tqven mier 2004 wlis 16 Tebervals Zaladakargulad gamocxadebuli norma analogiuria am sarCeliT gasaCivrebuli normebisa (kerZod frazis “da ar saCivrdeba”) da Sesabamisad arsebobs safuZveli sadavo normebis saqmis arsebiTi ganxilvis gareSe arakonstituciurad cnobisa.

 

sarCels Tan erTvis Semdegi sabuTebi:

 

·                    “mauwyeblobis Sesaxeb” saqarTvelos kanonSi sadavo debulebaTa teqsti _ 1 gv.;

·                    saxlemwifo baJis gadaxdis damadasturebeli sabuTi _ 1 gv;

·                    mosarCelis pasportis asli – 1 gv.;

·                    konstituciuri sarCelis eleqtronuli versia _ CD 1 cali.

 

 

pativiscemiT,

 

ავთანდილ უნგიაძე

 

 

4 aprili 2007 weli.

 

P.S.      

ამ სარჩელს საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლო კანონის სრული დარღვევით არ იხილავს.