მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

2007 წლის 27 სექტემბერს ქ. ბათუმში საკონსტიტუციო სასამართლოსთან ჩატარდა ბრიფინგი. გთავაზობთ მასალებს:

 

 a.w. 27 seqtembers, 14 sT-ze, baTumSi, sakonstitucio sasamarTlos win, daniSnuli sxdomis winadRes, Catardeba brifingi Temaze `mSobelTa kavSiri parlamentis winaaRmdeg~. Setanili sarCelis moTxovnaa:

1. sakonstitucio sasamarTlom arakonstituciurad cnos saqarTvelos parlamentis mier 2006 wlis 29 dekembers miRebuli `mauwyeblobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Taobaze~ pirveli punqtis a) qvepunqtis - me-14-e mulix pirveli da me-2 punqtebis axali redaqcia da amave dadgenilebis meore punqtiT damatebuli 591¹-e muxli.

2. misces parlaments rekomendacia, aRadginos `mauwyeblobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi debulebebi, an miiRos dasaxelebul kanonSi iseTi formulirebebi, romlebic SesaZlebels gaxdian sasamarTlosaTvis mimarTvas.

marTlmadidebel mSobelTa kavSiri

 

 

presrelizi

 

marTlmadidebel mSobelTa kavSiris warmomadgeneli sakonstitucio sasamarTloSi asaCivrebs 2006 wlis 29 dekembers saqarTvelos parlamentis mier miRebul saqarTvelos kanons `mauwyeblobis Sesaxeb saqarTvelos kanonSi cvlilebebisa da damatebebis Setanis Taobaze~. am kanoniT cvlilebebi Sevida `mauwyeblobis Sesaxeb~ saqarTvelos kanonSi. gasaCivrebuli normebi moqalaqeebsa da iuridiul pirebs arTmevs uflebas mimarTon sasamarTlos TavianTi uflebebis dasacavad, radgan ambobs: `licenziis mflobelis mier saqarTvelos kanonmdeblobis moTxovnaTa, garda am kanonis 52-e, 54-e, 56-e da 59-e muxlebiT gaTvaliswinebuli normebisa, agreTve salicenzio pirobebis darRvevis SemTxvevaSi, dainteresebul pirs ufleba aqvs mimarTos komisias an sasamarTlos~. sadavo normebi arRvevs saqarTvelos konstituciis 42-e muxlis pirvel punqts, radgan auqmebs am muxliT nebismieri moqalaqisTvis miniWebul uflebas, Tavis uflebaTa da TavisuflebaTa dasacavad, mimarTos sasamarTlos. aqve aRvniSnavT, rom dasaxelebuli 52-e, 54-e, 56-e da 59-e muxlebi mimarTulia masmediaSi uxamsobis, garyvnilebis, Zaladobis, mcdari informaciisa da misT. SezRudvisaken da ukavSirdeba `mavne zegavlenisagan arasrulwlovanTa dacvas~. gasaCivrebuli normebi arTmevs moqalaqeebs uflebas, mimarTon sasamarTlos masmediis warmomadgenelTa mier swored aseTi darRvevebis SemTxvevaSi.

parlamentma antikonstituciuri sakanonmdeblo iniciativebiT sabolood moSala sazogadoebis mxridan telemauwyeblobisa da nabeWdi produqciis kontrolis meqanizmebi, mwvane Suqi aunTo mediis saSualebebiT Zaladobisa da garyvnilebis gavrcelebasa da propagandas. gatarebuli sakanonmdeblo cvlilebebiT aramc Tu izRudeba telesivrceSi Zaladobisa da garyvnilebis Cveneba, aramed sabolood kanondeba, rac xels uwyobs mozardebSi Zaladobisa da danaSaulobis katastroful zrdas.

   amgvarad, erTmaneTs upirispirdeba masmediis Tavisuflebisa da arasrulwlovanTa dacvis uflebebi. mediis Tavisuflebis uzrunvelyofis mizniT sakanonmdeblo organos mier arCeuli kursi SezRudvebis absoluturi gauqmebiskenaa mimarTuli, realurad ki arc erT ganviTarebul qveyanaSi Tavisufleba sazRvrebis sruli moSliT ar aris uzrunvelyofili. Tavisufleba konkretul sazRvrebSi arsebuli moqmedebis SesaZleblobaa da ara wesebis gauqmebiT warmoqmnili qaosi. masmediis uflebebis SezRudva swored rom arasrulwlovanTa interesebis dacvis safuZvelze unda ganxorcieldes. swored esaa saxelmwifos valebuleba.

    Zvirfaso Tanamememuleno, movTxovoTY xelisuflebas, Secvalos Tavisi kursi da izrunos zneobrivi da jansaRi momavlisaTvis. Cven Tu gavCumdebiT da momavali Taobis gaxrwnas SeveguebiT, risxva mTel ers daatydeba Tavze, radgan `dumiliT gaicema RmerTi~, rogorc amas wm. grigol RmrTismetyveli gvaswavlis.

 

marTlmadidebel mSobelTa kavSiri