მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

2008 წლის 16 აპრილს საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნულმა კომისიამ ინტერნეტში განათავსა „მაუწყებელთა ქცევის კოდექსი“, რომლის განხილვაც უახლოეს ერთ თვეში უნდა მოხდეს. გთავაზობთ ჩვენს შეფასებებს წარმოდგენილ დოკუმენტთან დაკავშირებით

 

zogadi SeniSvnebi mauwyebelTa qcevis kodeqsTan dakavSirebiT.

 

   qcevis kodeqsis warmodgenili variantis safuZvlad aris aRebuli `Tavisuflebis institusis~ ideologia, romlis mizania antimarTlmadidebluri da antiqarTuli cnobierebis danergva saqarTveloSi, Rirebulebebisa, romelic ebrZvis zneobiobaze orientirebul erovnul tradiciebsa da faseulobebs. amave dros warmodgenili kodeqsi aris antikonstituciuri, vinaidan ugulebelyofs pirovnebis fundamentur uflebebs, ewinaaRmdegeba adamianis uflebaTa Sesaxeb saerTaSoriso SeTanxmebebs, saqarTvelos maregulirebeli organoebis Sesaxeb saqarTvelos kanons, evropis sabWos rekomendaciebs maregulirebeli organoebis Sesaxeb. igi aris, ase gansajeT, antitransevropulic, vinaidan ugulebelyofs garyvnilebisagan, Zaladobisagan da yovelgvari uxamsobisagan sazogadoebis, da gansakuTrebiT, mozardTa Taobis, dacvis sayovelTaod miRebul kriteriumebsa da eTikur normebs. masSi TviTregulirebis evropuli standarti dayvnilia mauwyeblis Sida regulirebis meqanizmze, es im dros, rodesac kodeqsSi momxmarebels saerTod warTmeuli aqvs ufleba, misi moqalaqeobrivi uflebebis xelyofis SemTxvevaSi Tavi daicvas sasamarTloSi. kanonmdeblebi TvalTmaqcoben, rodesac gvimtkiceben, rom warmodgenili kodeqsi mauwyebels daicavs saxelmwifos Carevisagan. saqarTveloSi arsebuli praqtikidan gamomdinare, saxelmwifos Carevisagan daicavs Tu ara, es sakiTxavia, ai, sazogadoebrivi monitoringisagan ki namdvilad `daicavs~ mauwyebels da daukanonebs mas srul TviTnebobasa da sazogadoebis uflebebis xelyofas.

   warmodgenil kodeqsTan dakavSirebiT zogadi da fuZemdebluri SeniSvnebi Semdegia:

1.samarTlebriv safuZvlebSi kanonebi CamoTvlilia ranJirebulad, magram es principi ar aris gatarebuli dokumentSi, amasTan safuZvlebSi ar aris dasaxelebuli `sakonstitucio SeTanxmeba saxelmwifosa da eklesias Soris~, rac antikonstituciur qmedebas warmoadgens. amasTan `sakonstitucio SeTanxmeba...~ Sinaarsobrivadac ar aris asaxuli kodeqsSi. aqedan gamomdinare, kanonTa CamonaTvals konstituciis Semdeg unda Caematos `sakonstitucio SeTanxmeba saxelmwifosa da eklesias Soris~.

2. winamorbedi SeniSvna unda aisaxos dokumentis moqmedebis sferoSi da, amgvarad, kodeqsi TanxmobaSi unda movides konstituciur normebTan: a)mayurebels ar unda waerTvas konstitucaSi deklarirebuli ufleba daicvas Tavisi uflebebi sasamarTloSi; b)dokumentSi gaTvaliswinebuli unda iyos is faqti, saqarTvelos konstitucia aRiarebs saqarTvelos samociqulo avtokefaluri marTlmadidebeli eklesiis gansakuTrebul rols saqarTvelos istoriaSi. `sakonstitucio SeTanxmeba...~ Sinaarsobrivad unda aisaxos kodeqsSi. swored am SeniSvnebis safuZvelze unda moxdes kodeqsis dabalanseba mTel rig sakiTxebSi.

3. kodeqsi amkvidrebs mauwyeblis absolutur prioritets da diqtats momxmarebelTan mimarTebaSi, rac ewinaaRmdegeba saqarTvelos konstitucias, aseve kanons maregulirebeli organoebis Sesaxeb, evropis adamianis uflebaTa deklaraciasa da evrosabWos yvela rekomendacias maregulirebeli organoebisa da mauwyeblobis Sesaxeb.

4. kodeqss unda hqondes ara sarekomendacio xasiaTi, aramed savaldebulo unda iyos Sesasruleblad da, mauwyeblis damoukideblobis dacvasTan erTad, orientirebuli unda iyos sazogadoebaSi zneobriobis dacvisa da amaRlebisaken, da ara uzneobisa da mauwyebelTa TviTnebobisaken.

5. warmodgenili kodeqsi orientirebulia uxamsobasa da uzneobaze, radgan uSvebs nebismieri darRvevis SesaZleblobas da mauwyeblis mier darRvevaTa subieqtur gamarTlebas iseTi principebis gamoyenebiT, rogoricaa: `redaqciuli dasabuTeba~, `sazogadoebrivi interesebidan gamomdinare~, `gamarTlebulia konteqstiT~ da misT. am principebis moqmedebis sfero maqsimalurad unda SeizRudos. misi moqmedeba kategoriulad ar unda gavrceldes iseT sakiTxebTan dakavSirebiT, rogoricaa uzneoba, uxamsoba, garyvnileba, Zaladoba, narkotikebi, okultizmi, hipnozi da misT. zogierT qveyanaSi, mag. did britaneTSi, msgavsi kriteriumis moqmedeba aprobirebulia am qveynis samarTlebriv sistemaSi da efuZneba SemTxvevaTa, analogiaTa im eTikur normaTa `banks~, romelic aswleulebis ganmavlobaSi dagrovda uxamsobaTa aRsakveTad beWdviT da, Semdgom, masmediis sxva saSualebebSi. msgavsTan miaxloebuli sistemac ki ar arsebobs saqarTveloSi.

6. kodeqsSi ar aris Cadebuli principi, romelic uzrunvelyofs infarmaciis dabalansebulad, Tanazomadad da proporciulad miwodebas sazogadoebisTvis, rac warmoadgens Cveni qveynis mosaxleobis umravlesobis uflebebis gauTvaliswineblobasa da warmoadgens sakonstitucio SeTanxmebis ignorirebas.

7. kodeqsis warmodgenil variantSi uaresobisaken aris Secvlili 2002 wlis kodeqsis normebi da mimarTulia sul ufro meti da mZafri uxamsobis dasaSvebobisaken. liberalizaciis nacvlad ki ufro unda gamkacrdes uxamsobis SemzRudavi normebi. wyalgamyofma ki ar unda daiwios 22 sT-dan 20 sTmde, aramed piriqiT, unda aiwios 23 sT-mde.

8. satelevizio kompaniebi ar unda ugulebelyofdnen sazogadoebis, mayurebelTa uflebebs, aramed piriqiT, unda awvdidnen maT informacias am uflebebis Sesaxeb, xels unda uwyobden sazogadoebaSi moqalaqeobriobis TviTSegnebis amaRlebas, da ara _ piriqiT.

   swored am principebidan gamomdinare unda Camoyalibdes qcevis kodeqsi da mis Seqmnasa da ganxilvaSi monawileoba unda miiRon dainteresebulma sazogadoebrivma jgufebma, da ara mxolod `Tavisuflebis instututma~ da misma sateliturma organizaciebma Tu pirovnebebma, romelTa saqmianobac samarTlebriv Sefasebas iTxovs.

 

marTlmadidebel mSobelTa kavSiri