მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

2004 wlis seqtemberSi Catarda wm. mefe daviT aRmaSeneblis saxelobis marTlmadidebeli mrevlis kavSiris preskonferencia Temaze `saqarTveloSi daiwyo marTmadidebelTa devna~. gTavazobT masalebs:

 

presrelizi.

saqarTveloSi daiwyo marTmadidebelTa devna!

 

   wm. mefe daviT aRmaSeneblis saxelobis marTlmadidebeli mrevlis kavSiri warmoadgens  saqarTvelos sxvadasxva taZris mrevlis gaerTianebas. kavSiris umTavresi miznebia: ibrZolos sarwmunoebisa da saeklesio swavlebis siwmindisaTvis, dogmatebisa da saeklesio kanonikis dacvisaTvis; winaRudges mwvaleblobas, ekumenizms, ganxeTqilebas, eklesiaSi modernistuli suliskveTebis Semotanas; daicvas marTlmadideblobasTan Serwymuli da saukunebis manZilze Camoyalibebuli erovnuli cnobiereba da tradiciebi. Cveni erTaderTi iaraRia – werilebi, publikaciebi, preskonferenciebi da konferenciebi, piradi saubrebi, romlis drosac vcdilobT yvelas movekidoT qristianuli siyvaruliT, xSirad xvewniTa da mudariT, magram, miuxedavad amisa, Cven gviwodeben fanatikosebs, bnelebsa da CamorCenilebs.

   Cveni aseTi saqmianobis gamo Cven winaaRmdeg amoqmeddnen mosyiduli da sulgayiduli pirebi, romlebmac uRalates qristes, Cvens eklesias, mis saWeTmpyrobelsa da wm. sinods, da provokaciebiTa da ciliswamebebiT cdiloben momarTon Cven winaaRmdeg sazogadoebrivi azri, saxelmwifo Zalovani struqturebi. maTi moZRvreba aris ekumenisturi mwvalebloba, suliereba – liberaluri fanatizmi, misia – iudas aCrdiloba.

    SemaSfoTebelia is faqti, rom marTlmadidebelTa winaaRmdeg warmoebul kampaniaSi CaerTo uSiSroebis uwyebis zogierTi maRalCinosani, romelic ise gakadnierda, rom arasanqcierebuli dakiTxvis mizniT ewvia oTx sasuliero pirs, patiosan mRvdlebs. sruliad aSkaraa, rom cdiloben daSinebas. imis magivrad, rom saxelmwifom alagmos liberal-fanatikosebis zRvarsgadasauli ciliswamebebi, gaarkvios, Tu vin da risTvis afinansebs maT, faqtobrivad eqomageba iudas sulier Svilebs, rac calsaxad aRiqmeba eklesiisa da erovnuli Rirebulebebis sawinaaRmdego qmedebebad.

    gasakviria, magram saqarTveloSi icaven yvelas uflebebsa da interesebs, garda marTlmadidebeli umravlesobisa - gaZarculi, Seginebuli, damcirebuli erisa. maT ecilebian eklesiebs, isini ganicdian agresiul  da macdunebel prozelitizms, sulier terors. ukve Riad warmoebs mozardi Taobis garyvnis, magizaciis, adreul asakSive maTTvis seqsualuri midrekilebebis gaRvivebis, seqsualuri gadaxrebis propagandisa da sxva sulis gamxrwneli swavlebebis danergvis procesi.

  Cven viTmenT ciliswamebebsa da Seuracxyofebs, magram Cven winaarmdeg usafuZvlo braldebebma, sicruem da ciliswamebam saSiSi masStabebi miiRo. cxadi xdeba, rom seriozuli Zalebia dainteresebuli, moaxdinon eklesiis SigniT dapirispireba da ganxeTqileba, gadaabralon igi maT, visac surs marTlmadideblobis siwmidis dacva, danergon azri, rom isini ucxo qveynis agentebi arian da dasajon rogorc kriminalebi. mimdinareobs marTlmadideblobisa da marTlmadidebelTa aSkara devna. sainformacio saSualebebiT gaxSirda Ria mowodebebi Cveni dasjis Sesaxeb. Cvens winaaRmdeg igegmeba provokaciebi, romlis mizania Cveni ganadgureba, raTa msoflio SekveTa – aRigavos pirisagan miwisa marTlmadidebloba da erovnuli cnobiereba – daubrkoleblad ganxorcieldes. 

   mogmarTavT yvelas, visac SerCenia qristianoba da erovnuli cnobierebis niSanwyali – gaacnobiereT is safrTxe, rac emuqreba Cvens eklesias, Cvens saxelmwifos, Cvens ers, Cvens ojaxebsa da Cvens Svilebs. avaciloT Cvens qveyanas didi gansacdeli – RvTis risxva. RvTismSoblis wilxvedroba aris ara Cveni privilegia, aramed upirveles yovlisa pasuxismgebloba da movaleoba RvTis winaSe, davicvaT marTlmadidebloba da mas dafuZnebuli erovnuli cnobiereba.

wm. mefe daviT aRmaSeneblis saxelobis marTlmadidebeli mrevlis kavSiri

 

wm. mefe daviT aRmaSeneblis saxelobis MmarTlmadidebeli mrevlis kavSiri

 

   wm. mefe daviT aRmaSeneblis saxelobis marTlmadidebeli mrevlis kavSiri warmoadgens  saqarTvelos sxvadasxva taZris mrevlis gaerTianebas, risi tradiciac eklesiaSi yovelTvis arsebobda. kavSiris umTavresi miznebia: ibrZolos sarwmunoebisa da saeklesio swavlebis siwmindisaTvis, dogmatebisa da saeklesio kanonikis dacvisaTvis; ebrZolos mwvaleblobas, ekumenizms, ganxeTqilebasa da eklesiaSi modernistuli suliskveTebis Semotanas; ibrZolos marTlmadideblobasTan Serwymuli da saukunebis manZilze Camoyalibebuli erovnuli cnobierebisa da tradiciebis dacvisaTvis.

   mrevlis uflebebi da movaleobebi am sakiTxTan mimarTebaSi kidev erTxel mkafiod ganmartes aRmosavleTis eklesiis patriarqebma TavianT 1848 w. 6 maisis epistoleSi: “CvenSi arc patriarqebsa da arc (saeklesio) krebebs arasdros SeeZloT SemoetanaT raime siaxle, imitom, rom keTilmsaxurebis damcvel-Semnaxavi CvenSi aris TviT sxeuli eklesiisa, anu TviT morwmune eri, romelsac yovelTvis surs Tavisi sarwmunoebis ucvaleblad da wmida mamaTa rwmenasTan Tanaxmierad dacva” (epistole, $ 17).

   wm. mefe daviT aRmaSeneblis sax. marTlmadidebeli mrevlis kavSiris erT-erTi mTavari mizania marTlmadidebeli eklesiis dacva ganxeTqilebisagan, brZola rogorc ganxeTqilebis Semomtan, aseve ganxeTqilebis inspiratorTa winaaRmdeg, radgan eklesiaSi ganxeTqilebis Semotana niSnavs macxovnebeli eklesiisagan gandgomasa da sulis warwymedas, erTiani eklesiis gaxleCasa da qristes mTliani kvarTis danawevrebas. wm. kipriane karTageneli brZanebs: “man (eSmakma) gamoigona wvalebani da ganxeTqilebani, raTa daamxos sarwmunoeba, daamaxinjos WeSmariteba, daarRvios erTianoba”.

  wm. mefe daviT aRmaSeneblis sax. marTlmadidebeli mrevlis kavSiris brZolis meTodebi aris mSvidobiani da gamomdinareobs marTlmadideblobis sulidan: Cven ar ganvikiTxavT eklesiisa da marTlmadideblobis mtrebs, aramed vamxelT maT saxarebiseuli swavlebis Sesabamisad, vmoqmedebT ara siZulviliT, aramed qristesmieri siyvaruliT. Cveni meTodebia: werilebi, publikaciebi konferenciebi da preskonferenciebi, piradi saubrebi.

  wm. mefe daviT aRmaSeneblis sax. marTlmadidebeli mrevlis kavSiris wevrebi TavianTi saqmianobis umTavres zneobriv principad aRiareben morCilebas - pirvelyovlisa - macxovris, ieso qristesi da misi swavlebis, xolo Semdgom – episkoposebis, moZRvris da yvela maTi, romelTa sityva da kurTxevebi ar ewinaaRmdegeba marTlmadidebeli eklesiis swavlebas, eklesiis RvTivkurTxeul wessa da kanons. nebismieri marTlmadidebelni unda moqmedebdnen fxizeli gonebidan da Semusrvili gulidan momdinare “morCilebiTa WeSmaritiTa”, “raTa ara mouZlurdeT” (ebr. 2,1).

  wm. mefe daviT aRmaSeneblis sax. marTlmadidebeli mrevlis kavSirs Tavisi wevrebi hyavs mTels saqarTveloSi. misi wevroba SeuZlia yvels, vinc iziarebs kavSiris miznebsa da amocanebs, misi brZolis meTodebs, gacnobierebuli aqvs, rom eklesiisa da misi swalebis dacva yoveli marTlmadideblis movaleobaa da mzad aris mis dasacavad ibrZolos.

     Cven mTeli pasuxismgeblobiT gvaqvs gacnobierebuli sakeTebeli saqmis sirTule. cdomilebis Tavidan acilebis mizniT kavSirSi yvela mniSvnelovani gadawyvetileba miiReba ara Tavmjdomarisa Tu gamgeobis mier, aramed erTad, kavSiris wevrTa krebebze. amasTanave vevedrebiT RmerTs, gvixsnas cdomilebisagan. aRmosavleli patriarqebi ki ase gvlocaven:  “RmerTman mSvidobisaman, - dae, SemozRudos gulni Tqvenni da zraxvebi Tqvenni, da warmarTos ferxni Tqvenni yoveli keTili saqmis aRsasruleblad. hgiebdeT ZlierebiT, gixaroden uflisa mier!” (epistole, $23).

 

wm. mefe daviT aRmaSeneblis saxelobis marTlmadidebeli mrevlis kavSir

 

 

 

Ria werili saqarTvelos prezidents

 

batono prezidento!

 

   mogmarTavT, radgan viciT, rom Tqven xarT marTlmadidebeli, saqarTvelos samociqulo eklesiis wevri da, aqedan gamomdinare, vfiqrobT, rom pativs scemT da daicavT eklesiis erTianobas, eklesiis swavlebasa da am swavlebis damcvel marTlmadideblebs. 

  saqarTvelos marTlmadidebeli eklesiis mravalricxovani mrevli SeSfoTebulia im antimarTlmadidebluri da antieklesiuri kampaniis gamo, romelic am bolo dros gansakuTrebuli simZafriT warmoebs maT mimarT, vinc cdilobs icxovros eklesiis swavlebis Sesabamisad da daicvas marTlmadidebloba im siwmindiT, rogorc es Cvenma saxelovanma winaprebma gvaswavles.  saqarTvelos da misi eklesiis 2000 wlovani istoria calsaxad da naTlad aris dakavSirebuli WeSmariti sarwmuneobis dacvasTan.

   saqarTveloSi WeSmariti marTlmadideblebi arasodes devnidnen sxva erovnebisa Tu rjulis adamianebs. saqarTvelosTvis ucxoa antisemitizmi, goizmi, Tu sxva nairsaxeoba faSizmisa, marTlmadideblobisTvis ucxoa inkviziciebi, jvarosnuli omebi Tu jihadebi, magram, amave dros, igi sarwmunoebriv sakiTxSi iyo uryevi da ukompromiso, radgan icavda RmrTis sityvas da ara kacobriv sibrZnes. dRes ki garkveuli Zalebi da sainformacio saSualebebi cdiloben WeSmariti marTlmadidebloba Suasaukunoebriv sibneled dasaxon, misi damcvelni ki fundamentalistebad da fanatikosebad.

   marTlmadidebloba gvaswavlis qristianul siyvaruls moyvasisadmi da Tundac mtrisadmi, magram, amave dros, Cvengan moiTxovs simtkices sarwmunoebriv sakiTxebSi, Seuryevlobas dogmatebis dacvaSi, erTgulebas saeklesio kanonebisadmi. Cveni didi moZRvaria wm. mefe daviT aRmaSenebeli, romelmac Tavis sajaro aRsarebaSi – “galobani sinanulisanSi” - Tavs idva mravali codva, garda sarwmunoebrivi kompromisebisa. me-8 galobaSi wm. mefe brZanebs: “garna arave aRvixven xelni, arca davdev sasoebaÁ Cemi  RmrTisa mimarT ucxoÁsa, arca ucxoTesli raÁme sarwmunoebaÁ sawvrTel vyav sulisa, gareSe missa romeli maswaves RvTismetyvelTa SenTa”. Cveni azriT, swored es aris saqarTvelosa da misi eklesiis istoria da tradicia, es aris WeSmariti erovnuloba, damyarebuli WeSmarit sarwmunoebaze, uromlisodac SeuZlebelia iSvas “Zlevai sakvirveli” da iveriis gabrwyineba. es aris Cveni rwmena da erovnulobis gageba da swored amis gamo gviwodeben civilizaciis mtrebs, bnelebsa da gaunaTleblebs.

  Cven Cvens qmedebaSi vxelmZRvanelobT saxarebiseuli principebiT, romelic gvaswavlis da gvavaldebulebs, rom vamxiloT da SevagonoT cdomilebaSi Sesulebs sarwmunoebrivi simtkiciT, pirdapirobiTa da ukompromisobiT, magram qristesmieri siyvaruliT. es aris Cveni erTaderTi iaraRi – werilebi, publikaciebi, preskonferenciebi, piradi saubrebi, romlis drosac vcdilobT yvelas movekidoT qristianuli siyvaruliT, xSirad xvewniTa da mudariT, magram, miuxedavad amisa, Cven gviwodeben moZaladeebs.

   batono prezidento, Cven viTmenT ciliswamebebsa da Seuracxyofebs, magram usafuZvlo braldebebma, sicruem da ciliswamebam saSiSi masStabebi miiRo. cxadi xdeba, rom seriozuli Zalebi arian dainteresebuli, eklesiis SigniT moaxdinon dapirispireba da ganxeTqileba, gadaabralon igi maT, visac surs marTlmadideblobis siwmidis dacva, sazogadoebaSi maT Sesaxeb danergon azri, TiTqos isini ucxo qveynis agentebi iyon da dasajon rogorc kriminalebi. es friad saSiSi politikaa, erTobis darRveva eklesiaSi safrTxes uqmnis erTobas qveyanaSi, radgan eklesias marTaven ara politikosebi da amqveyniuri institutebi, aramed suliwmida, misi Tavia ufali Cveni – ieso qriste da ara mZlavrni ama qveynisani. RmerTi ar iqneba mowyale im qveynis da im qveynis xelisuflebisadmi, romelSic marTlmadideblebs devnian maTi rwmenisaTvis, imisaTvis, rom erTgulni arian eklesiis swavlebisa da winaaRmdegni arian eklesiisTvis miuRebeli swavlebis Setanisa eklesiaSi, modernistuli mrwamsisa da cnobierebis damkvidrebisa sazogadoebaSi. dRes ki marTlmadideblebs aSkarad devnian maTi marTlmadideblobisaTvis. ciliswamebebs ki ara aqvs bolo da aravinaa cilismwamebelTa gamkiTxavi. piriqiT, sainformacio saSualebebiT gaxSirda Ria mowodebebi Cveni dasjisa da ganadgurebis Sesaxeb. nuTu saxelmwifos mier Sewynarebulia marTlmadidebelTa winaaRmdeg mimarTuli es kampania?

   batono prezidento, Tqvena xarT erovnuli Tanxmobisa da erTianobis mniSvnelovani faqtori saqarTveloSi. magram rogorc marTlmadideblobis aRmsarebel xelisufals, SegiZliaT aseve mniSvnelovani roli SeasruloT saqarTvelos eklesiis urRvevobisa da marTlmadideblobis siwmidis dacvaSi. mogmarTavT TxovniT, gulTan miitanoT Cveni satkivari da ar dauSvaT qveyanaSi marTlmadidebelTa mimarT cilismwamebluri kampania, maTi devna da represiebi, saxelmwifo struqturebisa da maTTan daaxloebuli institutebisa Tu pirovnebebis Careva eklesiis Sida saqmeebSi, raTa eklesiam SeZlos saeklesio samarTlisa da didi sjulis kanonis Sesabamisad Tavad gadawyvitos eklesiologiuri sakiTxebi.

 

wm. mefe daviT aRmaSeneblis saxelobis marTlmadidebeli mrevlis kavSiri

 

 

(am Ria werils araviTari pasuxi ar moyolia. antieklesiuri qmedebebi ki _ mravali)