მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

2004 wlis oqtobris bolos wm. mefe daviT aRmaSeneblis saxelobis marTlmadidebeli mrevlis kavSirma Caatara preskonferencia Temaze: eklesiis winaaRmdeg mimarTuli saidumlo gegma. gTavazobT masalebs.

 

 

presrelizi

eklesiis winaaRmdeg mimarTuli saidumlo gegma

 

   saqarTveloSi mimdinareobs cilismwamebluri kampania saqarTvelos samociqulo eklesiis, misi saWeTmpyrobelisa da im sasuliero Tu saero pirebis winaaRmdeg, romlebic cdiloben daicavan marTlmadideblobisa da saqarTvelos samociqulo eklesiis siwminde. CvenTvis cnobili gaxda im saidumlo gegmis Sesaxeb, romlis mixedviTac televiziis pirveli arxiT eklesiisa da mis damcvelTa winaaRmdeg unda gadaices rigi cilismwamebluri gadacemebisa. (am gadacemaTa CamonaTvali presrelizs Tan erTvis).   miTiTebis Tanaxmad eklesiis sawinaaRmdego kampania unda warimarTos eklesiis qebis fonze. magram sruliad aSkaraa, rom misi ZiriTadi mizania eklesiis diskreditacia, eklesiaSi da mrevlSi ekumenistur-modernistuli da mwvalebluri swavlebebis danergva, patriarqis, uwmindesisa da unetaresis ilia II-is mmarTvelobis SezRudva, Semdgom misi gadayeneba da eklesiis marTvis sadaveebTan liberalur-ekumenisturi Zalebis mosvla. am gegmis ganxorcieleba ukve daiwyo: 11 seqtembers pirveli arxiT gadaica gadacema viTom terorizmis, sinamdvileSi ki marTlmadideblobisa da marTlmadidebelTa winaaRmdeg.  

  antimarTlmadidebluri kampaniis Semadgenel nawils warmoadgens sasuliero pirTa, seminaria-akademiis studentTa da maT TanamoazreTa garkveuli jgufis aqtiuri proekumenisturi da propapisturi kampania, romlis mizania saqarTvelos eklesiis dabruneba msoflio ekumenistur moZraobaSi, axal stilze gadasvla, uwmindesis mmarTvelobis damxoba, eklesiisa da marTlmadideblobis erTgulTa dasja da sxva. es sasuliero pirebi iaraRad iqcnen iseTi organizaciebis xelSi, rogoricaa antiqarTuli, antimarTlmadidebluri da seqtantTa damcveli organizacia "Tavisuflebis instituti", "kavkasiis saxli", komkavSiris memkvidre "kmara" da sorosis sxva Svilobili organizaciebi. religiur umciresobaTa uflebebis dacvis sababiT es organizaciebi cdiloben Selaxon religiuri umravlesobis uflebebi da Rirsebebi, xeli Seuwyon papizmisa da seqtantobis aRorZinebasa da agresiul prozelitizms saqarTveloSi. isini aseve cdiloben, rom qristianuli zneoba da erovnuli cnobiereba skolebidanac amoZirkvon da iq seqsualuri ganaTleba danergon, gauRon skolis karebi ekumenizmis, mwvaleblobisa da seqtantobis sulis warmwymed swavlebebs, waarTvan saqarTvelos marTlmadidebluri zneobis, erovnuli sulisa da cnobierebis matarebeli STamomavloba.

   amgvarad, saqarTveloSi mimdinareobs marTlmadidebelTa devna, sainformacio saSualebebiT gaxSirda Ria mowodebebi maTi dasjis Sesaxeb. am kampaniaSi CaerTo saxelmwifo uSiSroebis samsaxuris zogierTi moxele. mzaddeba provokaciebi marTlmadidebluri cnobierebis mqone sasuliero da saero pirebis winaaRmdeg maTi diskreditaciisa da ganadgurebis mizniT, raTa SekveTa – aRigavos pirisagan miwisa marTlmadidebloba da erovnuli cnobiereba saqarTveloSi – daubrkoleblad ganxorcieldes. am mizans emsaxureba faqtobrivad saxelmwifo ideologiis ganmsazRvreli neobolSevikuri organizacia "Tavisuflebis institutis", aseve sorosis mier marTuli sxva organizaciebisa Tu pirovnebebis saqmianoba, maTi sakanonmdeblo iniciativebi, rogoricaa, magaliTad, I arxis sazogadoebriv televiziad gardaqmna. sorosis "Svilebis" cinizms sazRvari ara aqvs. - maT surT, rom sazogadoebrivi televiziiT eklesiisa da mis damcvelTa winaaRmdeg telekampania awarmoon da es saqmianoba Cvenve dagvafinansebinon.

  mogmarTavT yvelas, visac SerCenia qristianoba da erovnuli cnobiereba – gaacnobiereT is safrTxe, romelic emuqreba Cvens eklesias, Cvens qveyanas, Cvens ers, Cvens ojaxebsa da Cvens Svilebs. nu davuSvebT RvTismgmobTa saqmianobas saqarTveloSi. RvTismSoblis wilxvedroba upirveles yovlisa pasuxismgeblobaa, igi movaleobaa RvTis winaSe, raTa Tundac sicocxlis fasad davicvaT marTlmadidebloba da masze dafuZnebuli erovnuli cnobiereba. iveriis gabrwyinebis erTaderTi gzac es aris!

wm. mefe daviT aRmaSeneblis saxelobis marTlmadidebeli mrevlis kavSiri

 

saidumlo gegmiT gansazRvruli gadacemebis CamonaTvali (stili daculia)

ZiriTadi mesijebi

1.    ras niSnavs religiuri eqstremizmi

  (damfinanseblebi da damkveTebi)

 

2.   siwmindeTa ganadgurebis konkretuli faqtebi sxvadasxva taZrebSi

  mesxeTi (kaTolikuri eklesia)

 

3.    eklesiaSi mimdinare procesebi, tendenciebi.

·          dajgufebebi sapatriarqoSi (brZola gavlenis mosapoveblad)

·          eklesiisa da saxelmwifos gayofa

·          aqvs Tu ara ufleba sapatriarqos pres-samsaxurs aukrZalos sasuliero pirebs masmediasTan kontaqti.

 

4.      sulieri Trefikingi.

·        fanatikosTa msaxurebis zewola mravlze (konkretuli istoriebi)

·        sofeli bevreTi. (iZulebiTi cxovreba – "bevreTis e.w. monasterSi")

 

5. sadamsjelo razmi. (darbeva)

·        daviT aRmaSeneblis sazogadoeba "jvari".

                    (mRvdeli daviT isakaZe)

 

6. religiuri ganaTleba (religia da skola)

·        kerZo marTlmadidebluri skolebi (vin arian pedagogebi, maTi biografia da kvalifikacia)

 

7. eklesia da demokratia

·        ra aris ekumenizmi

·        vin arian ekumenisturi moZraobis mimdevrebi (ratom ebrZvis sapatriarqos erTi nawili maT)

·        saeklesio pirTa biografia

·        eklesia da danaSaulebrivi samyaro

·        eklesia da qali

·        saeklesio kanoni

·        reportaJi "jojoxeTidan" (mounaTlavi bavSvebis ugulebelyofa)

·        ra problemebi aqvT gansxvavebuli religiuri mrwamsis warmomadgenlebs saqarTveloSi

 

8. mxardaWera mama zazas (ratom aiZuleben moZRvars mRvdelmsaxureba gawios sxva taZarSi),

 

yvelaferi qarTuli eklesiis qebis fonze

               moveridoT sityvas "dapirispireba".

 

 

mimarTva masmediis TanamSromlebisadmi

 

   Zvirfaso Tanamemamuleno, Zmebo da debo!

   Cveni eris istoriaSi xSirad iyo Jami, rodesac qveynis yofna-aryofnis sakiTxi wydeboda. qarTvelTmoZule mterma xrikebi daxvewa da axla qarTvelTa modgmas ara imdenad fizikuri, ramdenadac sulieri gadagvarebiTa da ganadgurebiT emuqreba, ZiriTad samizned ki qarTvelTa sulierebisa da zneobis damcvel-Semnaxavi saqarTvelos samociqulo eklesia da marTlmadideblobis siwmindis damcveli sasuliero da saero pirebi amoirCia. maT winaaRmdeg mimarTuli devnis kampania masmediis - televiziis, Jurnal-gazeTebis, radioarxebis - saSualebiT xorcieldeba.

  mogmarTavT TxovniT, nu miiRebT monawileobas marTlmadidebelTa winaaRmdeg mimarTul cilismwameblur kampaniaSi. am saqmeSi monawileobisaTvis aRebuli fuli igive iudas 30 vercxlia da misi amRebi yoveli pirovneba iudas sulieri memkvidrea. aseTTaTvis ki RvTis risxva da sasjeli gamzadebulia am wuTisofelSic da im maradiul sofelSic.

   sayvarelo debo da Zmebo! yovel CvenTaganzea saqarTvelos momavali damokidebuli. viyoT Cveni saxelovani winaprebis, metexis xidze momwydari asiaTasi wmindanis Rirseuli STamomavalni da memkvidreni, RvTismSoblis xats "fexs" nu davabijebT, mudam gvaxsovdeT, rom saqarTvelo yovladwmida RvTismSoblis wilxvedri qveyanaa -  is ifaravs Cvens samSoblos, eklesias, marTlmadidebel ers, Cvens ojaxebsa da Svilebs.

   RmerTi SegewioT da mogceT mxneoba!

 

wm. mefe daviT aRmaSeneblis saxelobis marTlmadidebeli mrevlis kavSiri

P.S.

preskonferenciis presrelizi daibeWda 2004 w. 4 noembris gazeT `Georgian Times~-Si. am skandaluri movlenebis Semdeg dasaxuli saidumlo gegmis ganxorcieleba naclad I arxisa gadaitanes telekompania `rusTavi 2~-Si, romelmac moamzada eklesiis makompromitirebeli ramodenime gadacema (mag. cilismwamebluri informacia kaxeTSi Rvinis qarxnisa Tu eklesiis gayidvasTan dakavSirebiT).