მთავარი
ჩვენს შესახებ

სიახლეები
მოვლენებ
წერილები
ბროშურები

მიმართვები, ბუკლეტები
წიგნები
პერიოდული ბიულეტინი
მულტიმედია
თავჯდომარის გვერდი

მშკ გვერდი
ბმულები
კონტაქტები

 

2004 wlis 24 ivnis marTlmadidebel mSobelTa kavSirma Caatara konferencia Temaze `ganaTleba da zneoba~. konferenciam SeimuSava rezolucia da mimarTva saqarTvelos prezidentisadmi. gTavazobT masalebs.

 

 

konferenciis gaxsna da Sesavali sityva

 

  mogesalmebiT m.m.k-s saxeliT, madlobas mogaxsenebT mobrZanebisaTvis da konferenciis muSaobaSi monawileobis miRebisaTvis. vfiqrobT, Cveni konferenciis Tematika, romelic dakavSirebulia ganaTlebis sitemaSi mimdinare movlenebTan, im reformebTan, romelic praqtikulad ukve dawyebulia da romelic ufro farTo masStabs SeiZens uaxloes momavalSi, metad aqtualuria da aRelvebs Cvens sazogadoebas, pedagogs, mecniersa Tu rigiT mSobels.

   aRelvebisa da SeSfoTebis sababi ki zomaze metia. Cven gvaSfoTebs is tendenciebi, romlebic Tan sdeven mosalodnel reformas, is qmedebebi da gamonaTqvamebi, romelsac nebsiT Tu uneblied ganaTlebis sferos psuxismgebelma pirebma moimoqmedes Tu gaaxmovanes. seriozuli dafiqrebis sababs iZleva is ganzraxvebi, midgomebi Tu dokumentebi, romlebic SemuSavebulia saministros mier da romlebic Seexeba ganaTlebis sistemis yvela sferos, iqneba es saswavlo programebi, saxelmZRvaneloebi, sakadro politika, swavlebis finasirebisa Tu saswavlebelTa marTvis meqanizmebi da sxva. samwuxaroa, rom miuxedavad saministros xelmZRvanelobis dapirebisa, maTi midgomebi da amis amsaxveli rigi dokumentebisa ar gaxda farTo msjelobis sagani. aris seriozuli eWvi, rom saministro moqmedebs dafarulad da Caketilad.

   Cveni konferenciis devizia ganaTleba da zneoba. ganaTlebis sistemis   ZiriTadi mizani mokled ase SeiZleba ganisazRvros: man unda uzrunvelyos ganaTlebuli, zneobrivad srulyofili da Cveni qveynis mosiyvarule da patrioti moqalaqeebis aRzrda-Camoyalibeba. romelime am erTi niSan-Tvisebis mokleba ukve arasrulyofilebis matarebelia da miuRebelia. Cveni ganaTlebis sistemis mosalodneli reforma ki am samive parametrSi codavs. kerZod, tendenciuri gamokvlevebis safuZvelze keTdeba daskvna, rom aucilebelia daiwios swavlebisa da ganaTlebis saSualo done da amiT gaizardos akademiuri moswreba. moxda sazogadoebis zondireba, niadagis mosinjva, Tu rogor miiRebda sazogadoeba reformis zogierT mimarTulebas, kerZod moisinja sazogadoebis damokidebuleba da reaqcia skolebSi seqsualuri swavlebis elementebis SetanasTan dakavSirebiT. mravali qveynis magaliTi aCvenebs, rom aseTi swavlebis danergava saswavleblebSi gamoiwvevs ezneobis propagandasa da mozardi Taobis gaxrwnas. saministros mier aseve moisinja niadagi, Tu rogori reaqcia eqneboda sazogadoebas saqarTvelos istoriis, hagiografiis da sazogadod, saswavlo programisaTvis qarTuli sulis gamoclasTan dakavSirebiT. ra Tqma unda, ganaTlebis mesveurni am terminologiiT ar msjeloben da ar aylibeben Tavis saTqmelsa da ganzraxvebs,  magram maT ganzraxvaTa Sinaarsi swored es aris: ganaTlebis donis daweva, skolebSi uzneobis Setana da ganaTlebisaTvis qarTuli sulis gamocla. yovelive aqedan gamomdinare Cven undoblobiT vekidebiT ganaTlebis saministros ganzraxvebsa da maT dapirebebs.

   axla mokled imis Sesaxeb, Tu ra miznebi unda daisaxos Cvenma konferenciam. Cven imedi gvaqvs, rom moxsenebebi da kamaTi iqneba sagnobrivi da miznobrivi da Sedegad win waviwevT da ar davrCebiT isev im zogadi lozungis anabara. vfiqrob, Cven ar unda davisaxoT ararealuri miznebi, kerZod is, rom SevZlebT mokle droSi alternatiuli proeqtebisa Tu programebis SemuSavebas. Cveni azriT, Cven unda mivaRwioT imas, rom rac SeiZleba swrafad Seiqmnas moqmedi jgufi, Semdgari kompetenturi specialistebisagan, mecnierebisa da pedagogebisagan, romelic SeZlebs kritikulad Seafasos saministros mier SemuSavebuli programa da dokumentebi, Tu ra aris maTSi miuRebeli da ra misaRebi, romelsac SeeZleba, SeimuSaos garkveuli daskvnebi da rekomendaciebi. Cveni azriT, am konferenciis mTavari mizania, moxazos ganaTlebis sistemis ideologiis konturebi, gansazRvros momavali muSaobis mimarTulebebi da urTierTobis formebi.

   imisaTvis, rom aseTi TanamSromloba SesaZlebeli gaxdes, vfiqrobT, rom Cven yvelam gverdze unda gadavdoT piradi miznebi da interesebi, raTa mTavari safiqrali iyos Cveni momavali Taoba, raTa bolomde davicvaT maTi interesebi. Cveni kavSiri, m.m.k. yvelanairad Seecdeba, daexmaros am jgufs muSaobis aseTi mimarTulebiT warmarTvaSi. Cven ar veswrafiT pirvelobasa Tu saxels. piriqiT, brZolam iseTi saxe da iseTi masStabebi miiRo, rom RvTis Sewevnis gareSe SeuZlebeli iqneba raime warmatebaze fiqri. RvTis Semweoba ki maSin gveqneba, roca Cvens ganzraxvebsa da qmedebebSi viqnebiT gulwrfelni, uangaroni da mimtevebelni.

 

mmk gamgeobis wevri avTandil ungiaZe